Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Световни марки в растителната защита властват в земеделието ни

В днешните времена на открити граници и на свободно движение на хора и стоки борбата  с вредители, с болессти и  плевели по културните растения е изключително актуална и значима тема. Неслучайно и специалността "Растителна защита" е популярна в университетите на страните от Европейския съюз като "растителна медицина". Все пак задачата й е да предпазва стопанските растения от всякакви наранявания, които могат да бъдат причинени от плевели, от насекоми или гъбички.

А борбата с плевелите се провежда чрез правилна агротехника (сеитбооборот, обработка на почвата и сеитба) и чрез хербициди. Фермерите се справят с болестите чрез избор на устоичиви на болести сортове, с агротехнчески средства, третиране на семената и посевите с фунгициди. Инсектицидите пък се прилагат срещу вредителите (насекоми) по растенията.

За да се справи съвременното земеделие с налаганите европейски изисквания за производство на висококачествена и безопасна продукция са необходими и съответните препарати за растителна защита. Това пък кара фирмите от сектора да търсят възможности за кооперане или за растеж чрез придобиване на други по-малки конкуренти.

Това е и причината единственият български производител на широка гама от препарати за растителна защита "Агрия" АД да купи "Кампо 2007“ ООД - София. Тази концентрация е осъществена  чрез придобиване на едноличен контрол върху конкурентната фирма чрез изкупуване на всички дялове от капитала й от сегашните собственици - "ММС-99" ЕООД и "Амбус" ЕООД (всеки с по 50% от капитала).

Сделката се вписва в цялостната бизнес стратегия на "Агрия" АД за развитие и разширяване на дейността, свързана с търговия с препарати за растителна защита в България. С покупката се подобрява ефективността на участващите в нея предприятия, оптимизират се разходите, свързани с научно-развойни и маркетингови дейности, поддръжка и управление на единна търговска мрежа, развитие и разширяване на портфейла от предлагани продукти за българския и чужд пазар.

"Агрия" АД е една от водещите компании за продукти за растителна защита в Европа и единствен производител в Югоизточна Европа. Препаратите й са широко разпространени и разпознаваеми в над 50 страни, включително в Европа, САЩ, Русия, Китай, Бразилия и Австралия.

И двете фирми извършват търговия с препарати за растителна защита. Продуктите, които предлага "Кампо 2007“ ООД са от внос, докато "Агрия" АД е производител и  вносител на такива изделия.

Пазарът у нас е много пъстър. Разпространението на продукти за растителна защита обхваща няколко нива. В първата група са вносители/производители, следват търговци на едро, които разпространяват произведената/внесената стока до търговците на дребно, а в някои случаи и до някои по-големи земеделски производители, на трето място са търговците на дрбено (селскостопански поризводители), които предлагат стоките на крайни потребители, и на последно място са крайни потребители (земеделски производители), които се снабдяват с продукти чрез търговците на дребно или някои търговци на едро.

Предлагането на продукти за растителна защита е ограничено в рамките на една държава, тъй като всеки от тях трябва да бъде регистриран съгласно законодателството на съответната страна, преди да бъде пуснат за продажба на пазара.

Бариери за навлизане на пазара

Контролът върху търговията с продукти за растителна защита се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), където има регистър както на търговците, които оперират у нас, така и на продуктите, които се предлагат у нас. Тези изсквания са въведени единствено с цел гарантиране качеството на продуктите, а не поставят ограничения пред новите, навлизащи на пазара, фирми. По данни на БАЛХ към юли миналата година регистрираните търговци  с препарати за растителна защита са 439, от които 159 компании имат разрашение за търговия на едро.

От друга страна, организирането и започването на дейност с продукти за растителна защита изисква първоначални инвестиции за събиране на квалифициран персонал, изграждане на търговска мрежа от дистрибутори или на специализирани търговски обекти за директна продажба на крайни клиенти. Необходимостта от тези вложения поставя известни икономически бариери пред новите участници на пазара, но те не могат да се приемат като непреодолими, дори и за малките фирми, които не са подкрепени със значителен финансов ресурс от чуждестранни дружества майки.

Така че големият брой опериращи търговци в сектора е доказателство, че съществуващите изисквания, свързани с регистрация на компаниите и на предлаганите от тях продукти, както и необходимостта от финансови ресурси за създаване на дистрибуторски системи, данъчен склад, популяризиране и реклама, не са непреодолими бариери за навлизане и установяване на пазара.

Същевременно организирането на производство, изискващо специализирано скъпо оборудване и научно-изследователска и развойна дейност е изключително дълъг процес, изискващ огромни финансони ресурси.

Но всички съществуващи бариери за осъществяване на дейност, свързана с разпространение на препарати за растителна защито в страната, са преодолими.

Конкурентна среда и пазарно положение

Основните участници на пазара в страната са дружествата, чрез които се осъществява внос на препарати за растителна защита. Те са членове на Асоциацията на растителнозащитната индустрия в България (АРИБ). По нейни данни членовете й формират 80% от пазара на такива продукти у нас. Те са дъщерни фирми и търговски представителства на световните лидери в разработването, производството и предлагането на продукти за растителна защита - BASF, Bayer, "Дау АгроСайънсис", "Дюпон", "Кне Сертис", "Адама", "Ариста", "ЛайфСайънс", "Монсанто", "Синджента" и "Суммит Агро".

Участниците на пазара са производители/вносители и търговци на едро, тъй като произведените в страната и внесени количества продукти за растителна защита обичайно се разпространяват чрез търговци на едро. Те от своя страна предлагат продуктите на търговци на дребно (селскостопански аптеки), откъдето стоката достига до крайните потребители. Някои търговци на едро избират да търгуват директно с по-големи земеделски производители и по този начин пропускат нивото „търговци на дребно“. Групата „Агрия“ извършва продажби единствено чрез търговци на едро.

По данни от „Клефман груп“ (Kleffmann Group), водеща световна агенция за маркетингови проучвания в сектор „Земеделие“, общият дял на участниците в концентрацията – „Агрия“ и Кампо 2007“, на пазара на разпространение на продукти за растителна защита е между 5 и 10% през 2016 и 2017 година. Така че обединената група ще заеме четвърто място сред търговците у нас. „Агрия“ е най-силна на пазара за инсектициди, където държи първата позиция с дял между 20 и 30 процента. След сделката обаче компанията ще засили своето пазарно положение, а делът й ще нарасне и ще е между 30 и 40 процента.

Пазарът на препарати за растителна защита в България се намира в етап на зрялост, според анализаторите. От една страна, не може да се очаква увеличение на посевите поради ограничения обем обработваеми земеделски земи в страната, а от друга – дистрибуционните канали на територията на страната вече са установени. Съществуват значителен брой регистрирани търговци, като няма участник с господстващо положение. Предлагат се продукти от местно производство и от внос. Импортът е доминиран от световно известни производители като BASF, Monsanto, Syngenta. Дистрибуцията се осъществява от самите производители, вносители и от търговци на едро, които, след съответното преопаковане, продават стоките на крайни клиенти или на агро аптеки.

Факторите, които оказват влияние върху търсенето на препарати за растителна защита са количеството засети площи, типа на културата (която може да бъде различна през всяка календарна година) и климатичните условия, които водят до развитие на болести по културите. Докато първият фактор много слабо се променя в отделните години или почти не се променя, то климатичните условия не могат да се прогнозират и оказват силно влияние върху търсенето на препарати през различните периоди. Клиентите предпочитат и се доверяват на качествени продукти, които са ефективни в борбата с болестите и неприятелите по растенията, като очакват сигурност на доставките и непрекъснатост при предлагане на пълната гама продукти. В тази връзка от първостепенно значение става получаването на компетентна консултация за правилно и ефикасно прилагане на подходящите препарати във всеки един случай.

От изключителна важност е и обстоятелството, че на българския пазар се предлагат продукти на различни производители, които освен това са взаимозаменяеми и са предназначени за противодействие срещу едни и същи болести или неприятели, т.е. клиентите имат избор между повече продукти в различните ценови сегменти. Също така преминаването от един доставчик към друг не е свързано с допълнителни разходи за клиента, като е обичайно и ежегодно предоговаряне на търговските условия. Съоръженията за съхранение и разпръскване на препаратите на различните производители не се различават по своя характер и функционални характеристики и могат да бъдат използвани независимо от вида на препарата и неговия производител, дистрибутор или търговска марка.

Крайните клиенти на препаратите за растителна защита – земеделските производители, са разположени на територията на цялата страна, поради което може да се твърди, че тяхната географска разпроснатост е относително висока. В допълнение, те обработват различни по големина масиви от земеделска цземя, засадени с различни видове култури и разполагат с различна техника, включително и за разпрескване на препаратите, както и различна подготовка за прилагане на тези препарати.

Пазарът на препарати за растителна защита се окрупнява и е силно конкурентен - експертите са  единодушни за този извод.

Facebook logo
Бъдете с нас и във