Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Световната банка ще продължи да ни консултира за мръсния въздух

Правителството одобри и предложи на Народното събрание да ратифицира изменение на споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 4.12.2019 г. 

С решението се удължава срокът на действие на споразумението за предоставяне на консултантски услуги до 31.05.2020 г. Световната банка оказва съдействие на МОСВ за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. 

Споразумението се финансира със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изменението на споразумението не засяга общата бюджетна рамка на проекта и не изисква допълнително финансиране. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във