Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Създава се национален координационен механизъм за транспортните проекти

Министерският съвет е одобрил национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, определяне на приоритетните проекти и мониторинг на изпълнението им в сектор „Транспорт“ по Механизма за Свързана Европа (МСЕ) през програмния период 2021-2027 година.

С това координационно звено се очаква постигане на оптимално планиране на инвестициите, подготовка на проекти с достатъчна степен на зрялост и качество, както и надграждане на транспортните проекти по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 година. То ще включва представители на всички заинтересовани страни - министерства, агенции, дружества, имащи отношение към подготовката, одобрението и изпълнението на проектите.

Бюджетът за сектор „Транспорт“ по Механизма за Свързана Европа за периода 2021-2027 г. е 25.81 млрд. евро, от които 11.29 млрд. евро са за страните, които отговарят на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд и 1.69 млрд. евро са предвидени за военна мобилност. Основен фокус в сектора отново е поставен върху модернизирането на железопътната, пътната, вътрешно-водната и морска инфраструктура, както и осигуряване на безопасна и сигурна мобилност. Съществен приоритет ще бъде даден на по-нататъшното развитие на Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T ) с акцент върху липсващите връзки и трансграничните проекти с добавена стойност за Европейския съюз.

Планирането на приоритетните европейски направления и възли е обвързано с последващо влагане на европейските средства в развитието им. Развитието на TEN-T е приоритет както в европейската, така и в националната транспортна политика, а географското положение на страната ни определя важното й място в тази мрежа.

Основните цели на Трансевропейската транспортна мрежа са да осигури трайна мобилност на хората и стоките в пространство без вътрешни граници. Сред приоритет са безопасността, опазването на околната среда и конкуренцията, както и засилването на икономическото и социалното сближаване.

Политиката на ЕС в областта на транспортната инфраструктура има за цел да се улесни транспортът в Европа и да се намалят регионалните, икономическите и социалните различия чрез изграждането на взаимосвързана инфраструктура за въздушния, автомобилния, железопътния и морския транспорт (трансевропейската транспортна мрежа).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във