Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Съветът ЕКОФИН с общ подход за по-нататъшното опростяване на правилата за ДДС

На заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС в Брюксел министрите постигнаха общ подход за по-нататъшно опростяване на правилата за ДДС, приложими за малкия бизнес. Целта на новите правила е да се намали административната тежест и разходите за малките предприятия и да се създаде фискална среда, която да улесни трансграничната търговия. За това съобщава финансовото министерство в своя бюлетин „Основни икономически и политически решения в ЕС".

Съветът обсъди също модернизирането на правилата относно данъчното облагане на продажбата или употребата на продукти като тютюневи изделия, енергийни продукти и алкохол. Предложеното ще помогне да се хармонизират акцизните и митническите процедури в ЕС, така че да се подобри свободното движение на акцизни стоки, освободени за потребление в единния пазар, като същевременно се гарантира правилното събиране на данъка от страна на държавите членки. "Днес договорихме съществени подобрения на режима на акцизите, приложим в Европа. Модернизирането на съществуващата рамка означава намаляване на бюрокрацията и съкращаване на разходите за малките производители, като същевременно се насърчава лоялната конкуренция в рамките на единния пазар", заяви Мика Линтила, министър на финансите на Финландия.

ЕС постигна общ подход и по правилата за улесняване на разкриването на данъчни измами при трансгранични сделки в областта на електронната търговия. Новите правила ще позволят на държавите членки да събират по хармонизиран начин записите, предоставени по електронен път от доставчици на платежни услуги (напр. банки). Наред с това ще бъде създадена нова централизирана електронна система за съхраняване на информацията за плащанията и за по-нататъшното обработване на тази информация от националните органи, отговарящи за борбата с измамите.

Работата в ОИСР се засили през последните месеци, като целта е да се постигне политическо споразумение за цялостната архитектура на реформите до януари 2020 г. България счита, че работата на ОИСР по определени въпроси следва да се обсъжда и на ниво ЕС, за да се намерят общи решения, приемливи за всички държави членки.

На заседанието Европейският фискален съвет представи своя годишен доклад за 2019 г. Докладът предоставя анализ на надзора и координацията на фискалната политика в еврозоната. По-конкретно, докладът предлага оценка на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) през 2018 г. анализ за подобрения на фискалната рамка на ЕС. "България принципно е съгласна с критиките на борда относно честото прилагане на дискреция (неограничаване, предоставяне на нечие усмотрение - бел. ред.) при оценка на изпълнението на фискалните правила. По отношение на предложенията на борда за опростяване на съществуващите фискални правила сме на мнение, че фокусът следва да бъде върху стриктното прилагане на правилата, а не толкова върху тяхната честа промяна", се казва в позицията на страната ни.

Във връзка с предстоящата Конференция на ООН по изменението на климата COP25 през декември Съветът прие и заключения относно финансирането на борбата с изменението на климата. България подкрепи изразените ключови елементи в предложения проект на заключения. "За България е важно да се отбележи, че със заключенията не следва да се внася нов елемент във вече договорените цели на ЕС с хоризонт 2030 г."

В края на заседанието министрите на образованието и на финансите проведоха съвместен дебат на тема „Силна икономическа основа за Европа: в преследване на ефективност, ефикасност и качество на образованието и обучението“. Това беше и първата възможност за обмен на мнения за значението на човешкия капитал като основата на благосъстоянието на европейските граждани. Дискусията подчерта амбицията на Европейския съвет да се ускорят инвестициите в обучение и образование.

Facebook logo
Бъдете с нас и във