Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Със средства от ОПРР ще се преодоляват дисбалансите между регионите през следващите 7 години

В следващите седем години ще продължи подкрепата по оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за модернизация различна по вид инфраструктура - здравна, социална, образователна, културна, туристическа, спортна инфраструктура, жилищната политика, обновяване на квартали и специфични територии от градовете, енергийна ефективност и кръгова икономика и инвестиции за устойчива градска мобилност.

Сега започват обществени консултации за обсъждане на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проекта на новата програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това се налага, тъй като програмата е с национален обхват и значение и засяга цялото население на страната, както и всички ведомства и органи на изпълнителната власт.

Програмата ще се изпълнява чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции, като дейностите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително развити в териториалните стратегии на регионите за планиране от ниво 2 и в плановете за развитие на големите общини (подход „отдолу-нагоре“).

Ще се подкрепят и мерки за насърчаване на икономическата активност, като техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество и инфраструктура (включително сгради) за развитие на бизнес и индустриални зони и паркове. В областта на пътната инфраструктура приоритетно ще се подкрепят проектите за рехабилитация на пътищата I - III клас от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата.

Основната цел при изпълнението на програмата е да се създадат икономически силни региони, както и намаляване на неблагоприятните демографски тенденции и регионални различия, чрез увеличаване на икономическия растеж и насърчаване на балансираното териториално развитие.

Програмата ще има два специфични приоритета - един за интегрирано градско развитие, включващ десетте най-големи общини в страната - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград, и друг - за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в който попадат още 40 общини с население на общинския център над 15 000 души.

Обществените консултации, в т.ч. коментари и становища, по обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка продължават  до 22 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във