Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ подпомагат млади фермери

В условията на пандемия земеделието изведнъж се превърна едва ли не в приоритетен сектор за България. Рекордна финансова подкрепа от над 3.1 млрд. лева е получило през 2020 г. българското селско стопанство, похвали се наскоро премиерът Бойко Борисов.

Но добрите новини за фермерите продължават и през следващата година. Приеми по инвестиционни мерки - подпомагане на млади фермери и малки стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., ще бъдат отворени с предимство през следващата година, съобщиха от агроминистерството след заседанието на Комитета по наблюдение на Програмата.  Подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са едни от най-атрактивните поради широкия набор от подпомагани дейности. С висок интерес за кандидатстване, който значително надвишава бюджетните възможности на Програмата, са и подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Те ще бъдат финансирани със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС и бюджета, определен за преходния период 2021-2022 г. след приемането на Регламента за определяне на някои преходни разпоредби.

Средствата от инструмента „Следващо поколение ЕС“ се предоставят за справяне с въздействието на кризата Covid-19 и последиците от нея за земеделския сектор и селските райони на страната. Целевото им използване по подмерки 4.1 и 4.2 е за икономическо възстановяване на сектора. Насочването на средства по подмерки 6.1 и 6.3 пък е за подпомогне на земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.

Предвижда се по подмерки 4.1 и 4.2 да отпадне подхода, при който приоритетно се подпомагаха проекти, изпълнявани на територията на селски район. Предлага се насърчаване подкрепата за проектни предложения в обхвата на така наречените чувствителни сектори. Ще се финансират проекти за инвестиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. Насърчава се и подкрепата към кандидати, които имат затворен цикъл на производство чрез преработка на собствени суровини. Посредством насочването на помощта към признати групи и организации на производители се цели и подпомагането на по – голям брой земеделски производители.

С приетите изменения по мерките, свързани с агроекология и биологично земеделие, се дава възможност през 2021 г. кандидатите да поемат ангажименти с по-кратка продължителност – до 2 г. или ежегодно да удължават вече поетите от тях ангажименти до края на 2022 година. 

Предвид планираното обнародване в "Държавен вестник" на нови заповеди за обявяване на защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна до края на годината се предвижда разширяване обхвата на защитените зони по мярка 12.

Facebook logo
Бъдете с нас и във