Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Съкращаването на разходите започва с парите за реклама

Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност и поражда значителна неизвестност относно процесите в макроикономически аспект през 2020 г. и след това. Евентуалните рискове и несигурности за фирмите вследствие на въведеното извънредно положение и създадените затруднения и несигурност в икономическата активност не само в страната, но и в Европа и целия свят, могат да бъдат обобщени така: 

- намаляване обема на дейността в резултат на чувствителното намаляване на икономическата активност и потребление в страната; 

- затруднения в оперативната дейност поради анулиране на доставки, затруднена логистика на материали и готова продукция. 

Забавянето в ръстовете на българската икономика, съответно намаляването на разходите за реклама и печат, могат да имат съществено негативно влияние и върху приходите и печалбата на фирмите от рекламния бранш. А най-често съкращаването на разходите започва именно с парите за реклама. 

"Билборд" АД и дружествата, включени в икономическата група на компанията, извършват дейност в областта на рекламата.

Практически не е възможна стойностна оценка на потенциалните рискове за фирмата в резултат на пандемията от /SARS-CoV-2/, съобщават от компанията майка. На този етап предприетите мерки от ръководството на дружеството за справяне с извънредната ситуация включват стриктно прилагане на противоепидемичните и други ограничителни мерки, включително завишаване на санитарно-хигиенните изисквания при работа в помещения и осигуряване на възможност за дистанционна работа (от дома) на административния персонал, както и предприемане на действия за предоговаряне на отношенията с кредитори (банки и лизингови компании) и контрагенти на дружеството.

Резултатите от случилото от началото на годината виждаме и във финансовия отчет на "Билборд" АД. Неодитираният индивидуален финансов отчет за полугодието показва нетни приходи от продажби на продукция на индивидуална база са в размер на 3.11 млн. лв., като те намаляват с 22.99% на годишна база. В края на юни печалба на фирмата преди облагане с данъци е 58 хил. лв., а за същия период на 2019 г. е била  182 хил. лв. (-68.13%).

Най-сериозните проблеми за бизнеса на предприятията в сектора на услугите остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и фактора "други". Относно продажните цени  очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през третото тримесечие.

Но заедно с това се чуват и позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през летните месеци.

Дейността на "Билборд" АД е зависима най-вече от общите тенденции в сектора на печатарството, маркетинга и рекламата. Тъй като размера на инвестициите в маркетинг зависят от размера и разпределението във времето на паричните потоци на клиента и цялостната конюнктура на сектора, в който оперира рекламодателя, фирмата е пряко зависимо от цикличността на икономиката. Всяко едно забавяне в развитието на българската икономика, съответно намаляването на разходите за реклама и печат, имат съществено негативно влияние върху приходите и печалбата на фирмите от рекламния бранш. Този риск е донякъде компенсиран при "Билборд" АД от широките производствени възможности и ноу-хау, които биха позволили на фирмата бързо да се пренасочи към нови търсени продукти и услуги, в случай на промяна в структурата на търсенето. Другото й  предимство е новото и модерно технологично оборудване. На практика, в това отношение кръгът от конкуренти на "Билборд" АД на територията на страната, които разполагат с техническа и технологична възможност да произвеждат печатни продукти с такова качество, е много ограничен.

За фирмите от рекламния бранш остава и рискът за повишаване на цените на основните суровини и материалите, които са от съществено значение за основната им дейност. Част от доставките за "Билборд" АД са от български производители или от държави от Европейския съюз, по отношение на които рискът от рязко или необосновано повишение в цената на материалите и сведен до минимум. 

Но поради значителното влияние, което материалите и суровините с източник Китай придобиха през последните няколко години на българския и европейския пазар в следствие на продължителната тенденция от предлагане на продукти с добро съотношение цена-качество, към момента дружеството би било негативно засегнато в случай на повишаване на цената на тези материали, което не е подчинено на европейската регулация и критерии за предвидимост.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във