Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строежът на „Нове хоумс“ е спрян окончателно

Строжът на комплекса, който фирмата на обвинения във всички грехове Васил Божков - „Нове Хоумс“  изгражда на столичния бул. „Цар Борис Трети" № 126 е окончателно спрян. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) сложи вето на всички видове строителни и монтажни работи на част от строежите в комплекса. Посоченото снование от експертите на надзорната институция е чл. 224, ал. 4 от Закона за устройство на територията.

Тази норма от Закона гласи: „Чл. 224. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се извършва:

Ал.4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен

Преди повече от месец, в. „Банкеръ“ в публикацията си „Удариха и имотните фирми на Божков месец „ съобщи, че гилотината над тази инвестиция на бизнесмена виси със страшна сила.  

Пътят на ликвизацията

На този пореден бизнес на обвинения бизнесмен, започна с  разпореждането на Върховната Административна прокуратура от (8 юни) , с което тя задължи началника на ДНСК - арх. Иван Несторов, и на главния архитект на София - Здравко Здравков, да извършат незабавна проверка за законността на строителството в комплекса на „Нове Хоумс“.

От сегашната информация на ДНСК, става ясно, че проверката на строежа е извършена от служители на надзорното ведомство в присъствието на представители на лицето, упражняващо строителен надзор и на строителя, и по документи в Направление „Архитектура и градоустройство“ към столична община.

Наетите да свършат тази работа служители  са установили, че в одобрените инвестиционни проекти по част „Архитектура“ липсват предвидените във влезлия в сила Подробен устройствен план (ПУП) едноетажни междинни връзки между сградите на комплексното застрояване. Това изискване е вписано в Наредба № 7 от 22 декември 2003 ги се отнася. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Става ясно, че между осемте сгради в комплекс „Нове Хоумс“ е предвидено разстояние, значително по-малко от изискуемото съгласно положение 1 и 2 на  приложение 2 към чл.81 от същата Наредба. Така например, между две от сградите е предвидено разстояние от 3 м, вместо нормативноустановеното разстояние – в случая 21.40 м, представляващо височината на лежащата сграда.

Още при проверката на ДНСК на място на 13 юли, беше констатирано, че строителните и монтажни работи на градежа се извършват и не са завършени, за което беше изготвен и снимков материал.

Оказва се, че в инвестиционния проект, жилищните сгради са проектирани и изпълнени като свободно стоящи - без междинна връзка и без между тях да е спазено разстоянието, определено в приложенията на Наредбата и отнасящи се до правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

На това основание, още преди месец ДНСК предприе действия за  провеждане на процедури по спиране и

 

забрана за ползването на част от строежа.

Тогава законовото основание  беше разпоредбата на чл. 224, ал. 1, т. 7, която гласи: „Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се извършва без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8.

Както още преди месец в. „Банкеръ“ каза, от цялата тази законово формулирана алабалистика на институциите, ясно прозира основното намерение на институциите – тоталното ликвидиране на бизнеса на Божков.

По всяка вероятност основания за всички предприети срещу него действия и да има, но странно защо в този случай никой не задава друг съществен въпрос – за начина по който са одобрявани строителните книжа на обекта. И до ден днешен не е ясно, какви точно обяснение би трябвало да е дал по този повод главният архитект на столицата  Здравко Здравков, тъй като в този случай именно той е разписал  разрешението за строеж. И как е допуснал пропуските, които днес открива националния строителен контрол?

Да не говорим за това, че далеч не е ясно какво ще се случи с хората, които вече са закупили доскоро законните жилища от „Нове Хоумс“ ?

От инвестиционната компания вече излязоха с позициция, в която заявяват, че строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж.

От дружеството съобщават, ще упражнят правото си на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на заповедта пред Административен съд София – град.

С други думи влиза се във водовъртежа на десетки съдебни дела, резултатът от които далеч не е ясен.

Но както се казва, когато има спусната „директива“ за ликвидация, подробностите често остават "маловажни"?!.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във