Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стотици договори за над 2,5 млрд. лв. се изпълняват по европрограмата за регионите

Към днешна дата е договорен над 86% от общия ресурс на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, който надхвърля 3 млрд. лв. Сключени са 587 договора за над 2,5 млрд. лв. Разплатени са 45% от договорените средства, а 24% са сертифицираните разходи към Еврокомисията.

Зам.-министърът на регионалното развитие и ръководител на управляващия орган Деница Николова заяви по време на 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на европейската програма, че няма риск от загуба на средства по програмата. Сред участниците в него бяха Рейчъл Бюмонт – заместник-началник на отдела за България, Хърватия и Словения в Европейската комисия, и Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в ЕК. 

Николова посочи, че ключов акцент по програмата в следващите години ще е реализацията на проектите с финансови инструменти, за които по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определен ресурс в размер на 370 млн. лв. Над 271 млн. лв. са за 39-те големи града за мерки за градско развитие – енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски транспорт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие. Останалите близо 100 млн. лв. са предвидени за развитието на туризма и културното наследство в цялата страна, като се подкрепят обектите, които са националното и световно културно наследство. Към настоящия момент са одобрени десет проектни предложения. 

ВЗам.-министърът допълни, че към 28-те по-малки общини бенефициенти ще се насочи спестен ресурс от програмата за саниране на сгради. Той е формиран от неусвоени средства и икономии от проведени обществени поръчки. Индикативният бюджет към момента е 11,5 млн. лв., но се очаква да нарастне, тъй като се планира процедурата да бъде обявена през месец ноември 2019 г. Със средствата ще се прилагат мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради. За да се постигне по-балансирано разпределение на средствата и по-голям териториален ефект от инвестициите, се въвеждат и критерии. Общините не трябва да имат повече от три сключени договора по програмата към етапа на сключване на нови договори, както и да кандидатстват с до три проекта. Предимство ще се дава на многофамилни жилищни сгради, както и сгради с по-голям брой самостоятелни обекти. Целта е с инвестициите да се допринесе за по-голям брой обновени обекти и подпомогнато население, спестяване на енергия и намаляване на въглеродния диоксид.

Новите моменти и напредъкът в подготовката на оперативна програма за развитие на регионите през 2021-2027 г. също бяха представени по време на заседанието. Стана ясно, че през новия програмен период за първи път ще бъдат подкрепяни  интегрирани териториални инвестиции между няколко оперативни програми. Основен елемент ще бъде изпълнението на проекти в партньорства с цел постигане на ефекти на по-голяма територия и обхващащи по-голямо население. Деница Николова отбеляза, че програмата ще разполага с повече средства от сегашния програмен период.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във