Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стопанската конюнктура в промишлеността се влошава през февруари

През февруари 2019 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се наблюдава в строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително нивото си от януари. Единствено в промишлеността показателят се понижава, съобщи Националният статистически институт. 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 2.3 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно анкетата регистрира известно влошаване на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 35.3 и 33.9% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 1.3 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са оптимистични. Основните фактори, затрудняващи предприятията в сектора, остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва приблизително нивото си от януари. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца са по-благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични. Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да бъдат основните пречки за дейността на предприятията. По отношение на продажните цени търговците на дребно очакват известно увеличение, макар преобладаващите мнения да са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 3.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги през следващите три месеца прогнозите им продължават да се подобряват, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал. Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Мениджърите в сектора на услугите предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца 

Facebook logo
Бъдете с нас и във