Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТОЛИЧНИЯТ МЕДИЦИНСКИ ХОЛДИНГ Е ИЗЛАПАЛ ОКОЛО 7.5 МИЛИОНА ЛЕВА

Нова афера в поредната общинска фирма излезе наяве през седмицата. В състезанието за голямото лапане активен участник се оказа и Столичен медицински холдинг (СМХ) ЕАД. Окончателните данни от проверката на комисията, създадена със заповед на столичния кмет Бойко Борисов, с участието на представители на общината и на Министерството на здравеопазването, отиват в прокуратурата. Според доклада нарушенията, открити при управлението на холдинга, са за над 7.5 млн. лева.
В професионалните среди отдавна се говори, че създаването на здравния холдинг е част от добре подготвена
схема за приватизация на безценица
на общинските поликлиники и болници.
Дружеството е учредено с решение № 32 по протокол № 60 от 13 октомври 2003 г. на Столичния общински съвет и е регистрирано с решение № 1 от 12 ноември 2003 г. в Софийския градски съд. Първоначално капиталът му е 2 653 610 лв., формиран от апорт на недвижимо имущество по балансова стойност. Холдингът се представлявал от Татяна Василева, бивш заместник-социален министър в служебното правителство на Стефан Софиянски и от д-р Михаил Карафезов, депутат от СДС в 38-ото Народно събрание. През 2004 г. дружеството увеличава капитала си на 17 325 290 лв. чрез непарична вноска на дялове и акции, които са собственост на Столичната община. Това решение на СОС е взето въз основа на доклад № 9300-298 от 5 юли 2004 г., който обаче не е парафиран от служители на администрацията на кметството.
Сигналите, че
има нещо гнило в управлението на холдинга
идват още с встъпването в длъжност на кмета Борисов.
По това време е освободен Стефан Петков, член на управителния съвет на медицинския холдинг. Той е уведомил сегашния градоначалник за нарушения в СМХ. Още миналата година в сигнала му се твърди, че дружеството е натрупало дългове в значителни размери, по-голяма част от които са публични държавни вземания. Става дума за неплатени данък сгради и такса смет, които държавата ще си поиска принудително. Посочено е и неправомерното изразходване на заем в размер на 300 000 лв., отпуснат от СОС. Тези пари са поискани от изпълнителните директори Татяна Василева и Михаил Карафезов със специален доклад. В него изрично са описани начините, по които ще бъдат използвани парите - 120 000 лв. за ремонт на сградата, 80 000 лв. за транспортни средства и 100 000 лв. за оборудване, техника и софтуер. След тази мотивация холдингът получава финансирането от Столичния общински приватизационен фонд (СОПФ). В изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол обаче, както и в Правилника за организация на работата на СОПФ, заемообразното финансиране е допустимо само в случай, че кредитът се изразходва изключително за инвестиции. Но в случая се оказва,че въз основа на сключените договори с фирма Софстрой-Продукт и ЦСТ-Стройинженеринг за строително-ремонтни дейности и след приемане на акт 19 е извършено окончателно разплащане за 66 261 лева. За доставка на обзавеждане и оборудване са сключени договори на обща стойност 64 698 лева. Останалите средства от кредита са разпределени за изплащане на възнаграждения и осигуровки на управителния съвет и надзорния съвет на СМХ ЕАД - 139 041 лв. и 30 000 лв. за погасяване на заема. С други думи, 169 041 лв. са изразходвани в нарушение на чл.10,ал.1,т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Още в първия сигнал се споменава, че дъщерните дружества на СМХ са изразходвали
между 150 и 200 хил. лв. за извършени одити
Назначената в началото на 2006-а работна група от кмета Бойко Борисов установява редица нарушения. Кметът изпраща доклада за работата на комисията и сезира председателя на Комисията за борба с корупцията в Народното събрание - Бойко Великов. Парламентаристите все още умуват по този сигнал. Проверяващите обръщат внимание и на още един факт. Специализираното одиторско предприятие Агейн Такт ООД, представлявано от Олга Миленкова, прави преглед на финансовите отчети към 31 декември 2004 г. на всички медицински дружества. С решение №146 по протокол 21 от 24 юни 2004 г. на СОС фирмата е определена за одитор на шест медицински дружества. Интересното обаче е, че още преди да бъде взето това решение, с писмо № 484 от 10 май 2004 г., парафирано от изпълнителните директори Василева и Карафезов до дъщерните дружества, изрично им е препоръчано да предоставят необходимата информация на същата фирма.
След завършването на проверката специализираният одитор констатира, че дружествата, които са получили финансирания за текущата си дейност, са ги завели неправилно като краткосрочни приходи за бъдещи периоди и финансирания, в резултат на което финансовите им резултати са неверни и след данъчно облагане се променят от загуба в печалба. Например финансовият резултат към 31 декември 2004 г. на Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар - София-град ЕООД според Агейн Такт се променя от 296 хил. лв. загуба на 3928 хил. лв. печалба след данъчно облагане. В протокол № 34 от заседание на УС на СМХ ЕАД управителят на одиторската фирма Миленкова - дава становище, че приходите от финансирания следва да се отчитат като приходи в съответната година и да се облагат с данък, така че дружествата трябва да платят 2 млн. лева данък.
Тази констатация, според доклада на назначената от кмета комисия, е в пълно противоречие с изискванията на действащото към момента счетоводно законодателство - Закона за счетоводството и НСС 20, както и с указанията за счетоводно отчитане на финансиранията за медицинска дейност на Министерството на финансите. Според същия доклад извършените разходи за разплащане с фирмата одитор на обща стойност 72 224 лв. са нецелесъобразни, а качеството на извършената услуга е незадоволително.
Пак в доклада се сочи, че към 31 декември 2005 г. загубите на СМХ са в размер на 415 хил. лв., а за предходната година - 70 хил. лева. Увеличението на загубата е 492.86 процента. Краткосрочните задължения към същата дата са в размер на 141 хил. лв., докато през 2004 г. са били 6 хил. лв. - т.е. те са се увеличили с 250 процента. Дългосрочните задължения са 1372 хил. лв., от които 1102 хил. лв. отсрочени данъци и 270 хил. лв. от други заеми от СОПФ, докато за предишната година дружеството не е имало дългосрочни задължения.
От отчета за приходите и разходите за 2005 г. е видно, че харчовете на дружеството са се увеличили спрямо 2004 г. от 122 хил. лв. на 645 хил. лв., или с 428 процента. А само за първото тримесечие на тази година разходите са нараснали с 92.19% спрямо предишната година.
Не е по-добра картината и в справката за финансовото състояние на различните дружества под шапката на холдинга. Натрупаните загуби растат с всеки изминал месец, задълженията - също. Някои са склонни да твърдят, че нарушенията са тенденциозно допуснати с цел икономическото състояние на дружеството да се влоши и да се създаде реална възможност то да попадне в ръцете на кредитори, за да бъде разпродадено на безценица.
Обширно бе коментирано и че въпреки големите задължения, натрупани от СМХ ЕАД, при проверката, извършена от хората на Борисов, те установяват, че надзорниците и
управляващите холдинга са получавали по над 2400 лв. месечно
като само за това перо са харчени по 270 000 лв. годишно. Макар загубите на медицинския холдинг да надвишават 7.5 млн. лв., това не е попречило на управляващите да си вземат заплатите. Според тези документи, различни за всеки от началниците в холдинга, общината дължи обезщетение на освободения ръководител за целия период, за който той има подписан договор.
Към 12 юли 2006 г. дължимите обезщетения на освободените членове на УС са в следните параметри: На Стефан Петков се полагат 45 784.41 лв., на Иван Трендафилов - 9 267.12 лв., на Михаил Карафезов - 40 288.75 лв., и на Татяна Василева - 10 180.61 лева. Все прилични суми за добре свършена работа и изключителен финансов резултат. Няма никаква пречка при изрядната документация всеки от тези хора да си потърси правата по съдебен път и да получи полагащото му се обезщетение - защото това е законно. Друг е въпросът, че и без това заприличалата на рибарска мрежа сметка на дружеството ще олекне с още 105 520.89 лева.
Част от заключенията в доклада на комисията, който вече е отправен към прокуратурата, са посветени на необосновано ниските цени на отдаваните под наем помещения. Почти всички договори с наемателите са сключвани въз основа на една Наредба за базисните пазарни цени на наемните имоти, гласувана от СОС още през 1998 г., в която дори не е отбелязана деноминацията на лева. Така че наемателите на тези помещения са плащали средно по 0.08 лв. на кв. м месечен наем. Кой и защо е съхранил тази наредба в неизгоден за наемодателя вид може само да се гадае, но със сигурност остарялата нормативна база е била употребена по предназначение.
Оказва се, че има сериозни нарушения при прилагането на Закона за обществените поръчки. Стана ясно,че СД Еко принт - Зайков и сие, в което съдружник е Христо Зайков, член на УС на СМХ ЕАД, е печелило обществени поръчки за отпечатване и доставка на медицински формуляри . С тази фирма са сключени два договора - първият на 17 юни 2005 г. за 34 031.50 лв., а вторият на 15 юни 2006 г. на стойност 32 525 лева.
Подобни случаи са регистрирани и при избора на фирмите - доставчици на медикаменти за различните болници. За огромните загуби на отделните дружества под шапката на медицинския холдинг биха могли да се изпишат много страници, но реалните изводи, които могат да се направят, са, че ръководителите с огромни заплати от СМХ ЕАД не са упражнявали почти никакъв контрол и не са предприели мерки за подобряване на финансовите резултати на дъщерните дружествата, а само са наблюдавали растящите загуби и задължения в тях.
Изглежда, схемата на партийни назначения по квотен принцип и тук дава своите резултати. А тя е проста: шапката се назначава по партийни квоти от Столичния общински съвет, който от своя страна избира управителен съвет на холдинга. Управителния съвет съответно решава кой да управлява дъщерните дружества. Общото събрание се състои от представители на холдинга, които държат 51 на сто от общите гласове, а 49 остават за представителите на общината, чиято собственост е материалната база, предоставена на холдинга. Как да не оцениш такава подредба... Правото на харчове е предоставено на едни, а отговорността и задълженията се падат на други. Решенията се вземат от партийните активисти, а сметката остава да я плаща общината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във