Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"СОФ Кънект" получи изключителното право да оперира "Летище София"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване от страна на „СОФ Кънект“ АД на изключително право на опериране на гражданско летище за обществено ползване София - публична държавна собственост („Летище София“). 

Това всъщност е част от концесионния договор между "СОФ Кънект" АД и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който беше подписан на 22 юли тази година.

Дружеството беше избрано за концесионер на "Летище София" за следващите 35 години.

Решението на КЗК влиза в сила незабавно. Но то може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на комисията.

От документите се вижда, че „СОФ Кънект“ АД е българско акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление в София. „СОФ Кънект“ АД („СОФ Кънект”) е създадено за целите на сделката.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. и е разпределен между акционерите Меридиам Инвестмънтс САС (Meridiam Investments SAS), Франция, Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС (Meridiam Eastern Europe Investments SAS), Франция, Меридиам Инфрастръкчър Юръп III СЛП (Meridiam Infrastructure Europe III SLP), Франция, и Щрабаг АГ (Strabag AG), Австрия. В решението няма разпределение на дяловете, но от информация от по-рано се знае, че водещ партньор в обединението е френската инвестиционна компания Meridiam с дял от 99% в обединението, а Strabag притежава останалия 1 процент. 

"Меридиам" САС (Меридиам, придобиващо непряк контрол) реализира инвестиции в различни проекти по света, обикновено чрез дружества, специално създадени за изпълнение на съответния случай.

„Гражданско летище за обществено ползване София“ („Летище София“) е с концесионна територия 5128 460 м2 и включващ : 1) поземлени имоти и сгради - публична държавна собственост; 2) съоръжения и прилежаща инфраструктура; 3) имоти и вещи - публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на Летище София; 4) сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор. С допълнително споразумение към Концесионния договор, като част от обекта на концесия, могат да бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.

 „СОФ Кънект“ АД се намира под крайния непряк контрол на Меридиам САС в качеството му на управител на фонда Meridiam Infrastructure Europe III SLP, който от своя страна контролира другите две дружества от групата Меридиам, преки акционери в „СОФ Кънект“.

"Летище София" е най-голямото международно летище в България. То е публична държавна собственост, и се оперира и управлява от държавното акционерно дружество „Летище София“ ЕАД, чийто едноличен собственик е държавата чрез Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Според документите дългосрочната 35-годишна концесия ще подпомогне развитието на Софийския регион в социален, икономически и екологичен план. Чрез внедряването на нови технологии, увеличаване качеството на обслужване и подобряване ефективността на използване на летищната инфраструктура, СОФ Кънект цели да развие "Летище София" като пример за най-добри практики, като по този начин то да стане предпочитано място за полети от региона на Европа, Средния изток и Транскавказ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във