Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СМЯНАТА НА ПЕНСИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА СЕ УСЛОЖНЯВА

СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА СЕ ВЪРВИ КЪМ ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВНОСКАТА ЗА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ДО 8 %, ЗАЯВЯВА ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПОК ДСК-РОДИНА АД СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПРЕД В.БАНКЕРЪСтанислав Димитров е роден на 23.11.1976 г. в гр. Пазарджик. Завършил е специалността Финанси в УНСС. От 2000 до март 2005-а работи в ПОК Съгласие АД. От 2004-а преподава дисциплини по Социално осигуряване в Университета за национално и световно стопанство като хоноруван асистент. От март 2005 г. е главен изпълнителен директор и член на управителния съвет на ПОК ДСК-Родина АД. Женен, с една дъщеря.Г-н Димитров, как ще коментиратe предлаганите корекции в Наредба №3, с които се определя редът и начинът за промяна на пенсионния фонд от страна на осигурените лица?- Логично е, че за да могат осигурените граждани да се възползват от правата си, режимът трябва да е ясен и да не отнема много време и усилия. Но проектопромените не постигат нито една от тези цели. Вместо това за осигуреното лице редът се усложнява и оскъпява. Сред предложенията на Комисията за финансов надзор е и това подписите върху осигурителния договор да бъдат нотариално заверени. Съществуват сериозни аргументи против тази идея. Лицето е направило първоначалния си избор със заявление и договор, при които не се изискваше нотариална заверка на неговите подписи. Формата на договора е определена с Кодекса за социално осигуряване и не е редно с подзаконов нормативен акт, каквато е наредбата, да се предвижда различен режим. Един от проблемите на действащия режим на прехвърляне е липсата на възможност - процедурата да се прекрати при съмнение за злоупотреба по желание на осигуреното лице. Това става, след като то подаде втора декларация. Проблемът донякъде би могъл да се реши, ако се увеличи срокът за подписване на осигурителния договор и се даде възможност на осигуреното лице да заяви, че дадено заявление не е подадено или подписано от него. Защо тази втора декларация да не бъде нотариално заверена, вместо осигурителния договор? - Нотариалната заверка ще откаже и най-запаления привърженик на смяната на един пенсионен фонд с друг. По този начин се поставят излишни административни пречки. С част от предложените промени Комисията за финансов надзор предвижда да ограничи злоупотребите. Но измененията няма да решат проблемите, а по-скоро ще ограничат правото на осигуряваните лица да се прехвърлят от един фонд в друг. Още повече че предлаганите корекции не се вписват в духа и принципите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.Как ще се отразят измененията в данъчните закони върху дейността на пенсионните фондове?- Неотдавна Министерският съвет прие проекти на данъчни закони, като част от промените се отнасят за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. Първоначалният им прочит създава впечатлението, че много от текстовете са неясни или изменят значително съществуващия режим на данъчно облагане при допълнителното пенсионно осигуряване. Извън всякаква логика е, след като единайсет години данъчното законодателство бе възприело принципа личните вноски в Доброволен пенсионен фонд да са освободени на входа, сега те да се облагат на входа, а получените на изхода средства да са освободени от налог. В случая предлаганата преференция е символична, тъй като данъчното облекчение от 600 лв. се отнася едновременно за трите вида спестявания - доброволно пенсионно, доброволно здравно и застраховки Живот. Освен това проектопромените ощетяват всички лица с брутен доход над 250 лева. Като добавим факта, че лицата с такива ниски доходи много трудно правят лични вноски, можем да направим извода, че ще бъдат ощетени всички, които досега се осигуряват в Доброволен пенсионен фонд. Нещо повече, не е ясно или по-скоро липсва данъчно облекчение за доброволните вноски на тези, които получават доходи по извънтрудови правоотношения или упражняват свободни професии.Не изисква ли логиката на пенсионната реформа по-скоро да се увеличи размерът на данъчната преференция от 10 на 20% за лицата на възраст над 50 години? Нали те имат малко време, за да натрупат значителни средства по своята сметка в Доброволен пенсионен фонд? - Точно затова трябва да им се даде възможността да се осигуряват с по-високи вноски, ако желаят, за да могат да разчитат на нормален размер на допълнителната доброволна пенсия. Освен това в проектите на данъчните закони не е ясно какви са данъчните облекчения за вноските в Доброволен пенсионен фонд за сметка на работодателя. Наложително е да се помисли за увеличаване на тази преференция. Логично е законодателят или да увеличи размера на вноската, или да го диференцира в зависимост от различните видове вноски и премии - за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване и застраховки Живот.Положителен пример за поддържане на благоприятен режим за дългосрочно спестяване е начинът на облагане на средствата, получени от Доброволен пенсионен фонд след осигурителен случай, когато средствата са от вноски за сметка на работодателя, и за тях той е ползвал данъчното облекчение по Закона за корпоративно подоходно облагане. Тези средства са необлагаем доход за осигуреното лице. Получават ли редовно осигурените извлечения от индивидуалните им партиди?- До 31 май пенсионните компании изпращат на осигурените лица извлечения за състоянието на индивидуалната им партида до края на предишната година. Това е един много скъп процес за компаниите, но той може да е много полезен за осигурените. Понякога информацията в извлеченията ги обърква, защото съдържа записи, които са излишни и не носят сведения за тях. За съжаление и немалък процент от извлеченията не достигат до осигурените лица. Най-често това се дължи на непълни, неточни или неактуализирани адреси. Ето защо приканваме осигурените, ако до началото на месец юни не са получили извлечение за 2005-а, да се обаждат в офисите на ПОК ДСК-Родина. За тяхно улеснение компанията разполага с 33 регионални представители и над 260 офиса в поделения на Банка ДСК, в които може да им бъде предоставена информация. Това е голямо предимство.Ние ще продължим да предлагаме и нови банкови продукти, по които пенсионноосигурените да получават преференции. Осигурените в задължителните фондове (Универсален и Професионален) на ПОК ДСК-Родина бяха първите, ползващи преференциални лихвени проценти по кредити, взети от Банка ДСК. В края на 2004-а това право получиха и осигурените в Доброволния ни пенсионен фонд. Съзнателно сме поставили невисоки изисквания - да имат месечни вноски не по-малко от 10 лева или годишни вноски не по-малко от 120 лева. Отчитаме сериозен интерес към този вид обвързани продажби, тъй като клиентите в банката са обслужвани на едно място по няколко финансови продукта, което е изключително удобно за тях.Има ли забавяне на вноските от НОИ или други недостатъци на съвместната ви работа с осигурителния институт?- През годините бяха отстранени много недостатъци в съвместната работа на пенсионните компании с НОИ. Някои процедури все още предстои да се усъвършенстват. Едно от предизвикателствата е да започне да функционира Националната агенция по приходите. Друг проблем е искането на НОИ за връщане на неоснователно преведени вноски към допълнителните пенсионни фондове. Неудобствата възникват, когато лицата, за които се искат обратните преводи, са починали или по една или друга причина средствата по тяхната партида са намалели. Тъй като проблемът с т.нар. сторнировъчни вноски не е решен, пенсионните дружества са длъжни да върнат исканите средства обратно в НОИ, въпреки че по индивидуалните партиди активът на осигуреното лице е по-малък от размера на сторнировъчните вноски. Разликата се покрива от пенсионното дружество, което в случая няма никаква вина за недостига на пари по съответната партида. Как ще се отрази върху дейността на пенсионните компании увеличаващият се размер на вноската в Универсален пенсионен фонд?- Размерът на осигурителните вноски за универсален фонд е законово разписан до 2007 г., когато те ще са 5 процента. Това обаче е крайно недостатъчно, за да гарантира нормална пенсия на осигурените. Ето защо смятам, че сега е моментът да се върви към драстично увеличаване на вноската - постепенно тя трябва да стане не по-малко от 8%, което ще даде сигурност и предвидимост в дейността на пенсионните компании. От друга страна, по-високият размер на тази вноска, за сметка на намаляващия размер на вноската за Фонд Пенсии на НОИ, ще увеличи интереса на осигурените към дейността на пенсионните фондове. Заедно с по-благоприятните възможности в Доброволния пенсионен фонд това ще доведе до увеличаване на ползите за гражданите от осигуряването за допълнителна пенсия.Каква е доходността на активите във фондовете на вашето дружество?- На годишна база, за периода 01.04.2004 г. - 31.03.2005 г., доходността е 10.09% за Професионалния пенсионен фонд на ДСК-Родина, 9.52% за Универсалния и 9.59% за Доброволния. ПОК ДСК-Родина АД успешно функционира вече осма година. Ние сме една от старите пенсионни компании, които натрупаха опит в управлението на допълнителни пенсионни фондове. Развитието ни е свързано с целите, които са си поставили Банка ДСК - като основен акционер, и собственикът й - унгарската ОТР Груп. Това е една от причините осигурените лица да предпочетат да са клиенти на фондовете на ДСК-Родина. Голям брой от прехвърлилите се през 2004-а, около 20%, предпочитат именно управляваните от нас фондове. При универсалните компанията ни е на първо място по нетен размер на прехвърлените средства - 1.695 млн. лева. Тази тенденция продължава и през тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във