Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Сметната палата откри факири в пощите

Пълна неразбория цари с имотите на "Български пощи", става ясно от одитния доклад на Сметната палата за дейността на оператора за периода 2013-2014 година. Терени за милиони левове чакат близо четвърт век собствеността им да бъде изяснена и да бъде написана стратегията за управлението им. А цялата тази неразбория предполага и лоши финансови резултати - само през одитирания от Сметната палата период загубата на дружеството възлизала на 7.7 млн. лева.

Липсва регистър, но има застраховки

Имотите на дружеството не са картотекирани в регистър, въпреки че според финансовите отчети на предприятието към края на 2014 г. стойността на сградите и земите, притежавани от дружеството, е надхвърляла 33.6 млн. лева. Кога обаче е извършена за последно оценка на имотите не е ясно. Единствената информация за собствеността на пощите била описана в Excel таблици. Но нито формата, нито реквизитите в документите са били утвърдени от ръководството на дружеството. Освен това нямало и срокове, в които информацията в таблиците да се актуализира. 

Ревизорите са констатирали, че 80 имота са без документи за собственост.  В това число попадали и парцели, самостоятелно обособени сгради и имоти, които са съвместна съсобственост.

Мениджърите на "Български пощи" обяснили пред одиторите, че въпросните документи за имотите липсвали, тъй като сградите и земите се намирали в различни части на страната. А освен това процесът по набавяне на всички необходими документи, доказващи правото на собственост за всеки конкретен имот, бил бавен и трудоемък. 

Парадоксалното в случая е, че управата на дружеството хем не знае с какви точно сгради и имоти разполага, хем ръководството на пощите всяка година сключвало имуществени застраховки за по над 220 хил. лева.

Безумните наеми

Въпреки големия брой на имотите на дружеството - 2127, и макар почти всички те да са в центъра на градовете и селата, управата на пощите предпочита да наема сгради, вместо да използва безплатно тези, които притежава. "1516, или 51 на сто от общо 2981 пощенски станции, в страната се помещават в имоти, които не са собственост на дружеството", констатират одиторите. Но за тях пощите са платили наеми за над 2.5 млн. лв. през проверявания период. На фона на този харч приходите на дружеството от отдадени под наем негови обекти били само 883 хил. лв. -  съответно 453 433 лв. за 2013 г. и 430 470 лв. за 2014 година. Сходни съотношения на приходи и разходи за наем впрочем показа и одит на предприятието за периода януари 2007-а - декември 2009 година. Заради тези резултати тогавашният ресорен министър Александър Цветков прати шефовете на "Български пощи" при прокуратурата.

Парадоксално е и друго - при отдадени под наем 1516 сгради на пощенски станции са сключени само 661 договора за наем. А за част от сключените контракти нямало регистри, в които те да бъдат описвани и актуализирани. За други пък няма документи за финансово-икономическа обосновка за наемане на едни или други помещения и площи, както изискват вътрешните правила на предприятието. Не бил осъществен и предварителен контрол преди сключването на договорите и на анекси към тях.

При седем от 10-те проверени контракти пък не е приложена задължителната система на двойния подпис - на главния счетоводител и на директора. Той отсъствал и при два от анексите. "Липсата на анализи за оптимизиране на наемането на помещения, наличието на фактическо ползване на помещения, на основание на договори с изтекъл срок на действие, както и липсата на контрол създават риск за ефективността на дейността на дружеството, както и за нецелесъобразност на цялостния процес по наемане на имоти от дружеството", посочват в доклада си одиторите.

Продажби

По време на проверката пощите са продали 20 имота, сред които две почивни бази, 12 апартамента, административна сграда, четири пощенски станции, гараж. И всичко това за скромната наглед сума от общо 2.1 млн. лева. Формално всички те били извършени по пазарни цени, определени от лицензиран оценител, с който дружеството има сключен договор. Но пък не може да не направи впечатление, че за повечето проведени процедури за продажба на имоти чрез търг с тайно наддаване заявление е подавал само един участник. Което значи, че сградите и терените са били продавани на най-ниската възможна цена.

Такъв например е бил случаят с продажбата на ведомствен апартамент в Шумен за 41 800 лв. на служител на "Български пощи". При продажба на гараж на пощите в пернишкия квартал "Калкас" също се явил само един купувач. Той купил имота срещу 93 550 лв., или с 50 лв. над началната цена. Проблем тук се оказало плащането. Според условията на продавача цялата сума трябвало да бъде платена до 30 дни след сделката. Плащането обаче се проточило три месеца при първоначално уговорено забавяне от два месеца.

Препоръки

За да подтикне чиновниците от "Български пощи" да въведат ред, Сметната палата препоръчала на съвета на директорите да разработи стратегия за управление на имотите на дружеството. Според предписанията тя трябва да съдържа приоритетите за управление, разпореждане и придобиване на недвижимостите, както и дългосрочните действия по издаване на документи за собствеността им. Важно според експертите било и да се разработят и утвърдят регистри на имотите, договорите за наем и на тези за отдаване под наем. За оптимизирането на разходите за наем на пощите трябвало да се извърши и анализ на наетите помещения. Одиторите препоръчали още създаването на вътрешни правила, с които да се делегират задължения на служителите при разпореждането с имоти и наемането на сгради от "Български пощи".

Facebook logo
Бъдете с нас и във