Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Сменят в движение правилата за европарите

Предстоят промени в правилата за разпределянето и контролирането на европейските пари. Новостите идват две години и половина след старта на новия програмен период, точно когато започнаха да се отварят схемите за финансиране. Причината е приетият в края на миналата година Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Преди него всичко се дирижираше с правителствени постановления, които често бяха непълни, препращаха към други нормативи или просто се променяха през месец-два. Сега разпоредбите са на едно място, но пък се налага да бъдат актуализирани, така че да съответстват на новия модел. С новия закон бе даден срок от шест месеца за приемането на необходимите правителствени решения и той изтича в края на юни. Точно поради това вицепремиерът Томислав Дончев е подготвил и публикувал за обществено обсъждане редица документи. 

Едно от новите постановления е за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020-а. С него ще се определи и структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедурите чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, и правилата за работата й. Ще се разпише също така и по какъв начин ще се осигурява информация и публичност при безвъзмездното предоставяне на европари.

Според Българската асоциация на консултантите по европейски програми обаче предлаганият проект съдържа редица празноти, неясноти и неточности, поради което се нуждае от редактиране и допълване. В официалното писмо на асоциацията се посочва , че липсва редът за изменение, допълнение или прекратяване на административния договор (заповедта) за предоставяне на финансиране, няма обективни, проверими и съобразени с реалните икономически условия критерии за оценка, както и еднозначни разяснения по условията за кандидатстване. Не са разписани и конкретните отговорности на председателя и секретаря на оценителната комисия, нито допустимите действия на членовете й.

"Проектът на постановление трябва да бъде съобразен и с общоприложимите нормативни актове от по-висока степен като Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за администрацията и други. Освен това е нужно и осигуряването на механизъм за финансиране на незаконосъобразно отхвърлени проектни предложения, чиято допустимост е била потвърдена от съда", обяснява Кристина Цветанска - председател на управителния съвет на консултантската асоциация. 

Частните експерти по еврофондовете имат сериозни критики и към предложението за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата логика на идентифицирането на нередностите, казват те, е сбъркана. И настояват повечето от управляващите органи на програмите въобще да не решават доколко има или не нередности поради присъщия им интерес да не откриват такива. Според тях, ако им се дадат подобни правомощия, ще се прилагат само механизмите за санкции с цел оказване на влияние и натиск.

"Самостоятелно откритите нередности за предишния програмен период са единици и цифровото им изражение е незначително. Огромната част са констатирани при проверки от външни и независими органи. Създава се излишен ресурс от служители по нередностите във всеки управляващ орган, но тъй като те са част от йерархията, тяхната обективност е опорочена априори и задълженията им се свеждат до това само да регистрират сигнали, да извършват формални проверки дори няма вътрешна наредба на орган, която да предвижда посещение на място - единствено се изискват копия от документи, чиято валидност трудно може да бъде установена. Би следвало именно националният координационен орган - Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС), съгласно информацията, публикувана на неговата страница, да има правомощията да извърши или да възложи на независими експерти според спецификата на случая такава проверка за наличие или липса на нередност и да издаде съответно решение", отбелязва Цветанска.

В Наредбата за администриране на нередности има и други парадокси - например изискването сигналите да се препращат и до административната структура, за чиято дейност се отнасят. Също така, ако регистърът на нередностите е във формат MS Word, както е в Приложение №1 към наредбата, а не в МS Excel или MS Access с отделни свързани листове, елементарен графичен интерфейс или менюта, информацията ще е нечетима, тромава и в крайна сметка безполезна. Необясним е и тримесечният срок за проверка (с възможност за още три месеца удължаване), при все че става дума само за вътрешноналични ресурси и няма операции, които да изискват чак такава продължителност.

Спорен отсега се оказва и проектът на правителствено постановление за определяне на реда за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите чрез публична покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Евросъюза. Според вицепремиера Томислав Дончев документът ще предостави детайлни правила за провеждането на процедури за избор на изпълнители от страна на бенефициентите, които не са възложители по Закона за обществените поръчки. "Нормативният акт осигурява максимална прозрачност и се създадат условия за намаляване на нивото на допусканите грешки при провеждане на процедурите за избор на външни изпълнители. А посредством въведеното изискване за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС ще бъде постигнато и значително намаляване на административната тежест на всички нива в системата", смята Дончев.

За разлика от него, становището на Българската асоциация на консултантите по европейски програми е, че очертаният в чл.1 обхват на постановлението не кореспондира напълно с по-нататъшното му (реално) съдържание, тъй като то излиза извън рамките на законовата делегация и урежда и други въпроси. Примери за това разминаване са публикуването на публичната покана, забраната за разделяне на предмета на възлагане, изискването за публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, критериите за подбор на кандидатите, правилата относно съдържанието, изготвянето и подаването на оферти, основанията за прекратяване на процедурата и други.

Засега най-безкритично протича обсъждането на проектонаредбата за определяне на правилата за плащания, верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, осчетоводяване и приключване на счетоводната година по оперативните програми и тези за трансгранично сътрудничество. Срокът за възражения към този проект обаче е 22 юни, така че все още нищо не е сигурно. Това се отнася и за постановлението за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020-а.

 


Становищата на Българската асоциация на консултантите по европейски програми може да прочетете тук, тук и тук.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във