Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Слънчев бряг" АД ще продаде свой недвижим имот на община Несебър

Общото събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД е актуализирало Общите условия на търговските сделки на дружеството и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на кк "Слънчев бряг-изток" съгласно изискванията на правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Това четем в протокола от редовното събиране на акционерите. С тях се разрешава сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне. Началната цена се определя от независим оценител, в случаите когато отдаването под наем представлява краткотрайно (до една година) ползване на търговски площи, части от обекти или от инфраструктурата,  когато това не са самостоятелни обекти или обособени части. Сключването на сделките се извършва въз основа на Общите условия на търговските сделки на дружеството на "Слънчев бряг" АД.

Общото събрание на акционерите е дало съгласието си за продажба на поземлен имот в кк "Слънчев бряг-запад" - комплекс за битови услуги, заедно с построените върху него сгради (бившият стол „Балкан“), става още ясно от протокола. Имотът е с площ 4491 кв. м, а върху него има сграда със застроена площ 3032 кв. м, още една сграда с площ 153 кв. м, предназначена за склад, както и детска площадка с оборудване. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, а цената ще е в диапазона между 715 хил. лева и 730 хил. лева. Допуска се разсрочено плащане на цената от страна на купувача до една година от сключването на сделката, както и прихващане на задължения на "Слънчев бряг" АД към община Несебър. 

При отказ от страна на Община Несебър да закупи имот, продажбата му да се извърши чрез електронен търг по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търогвско дружество с повече от 50% държавно участие в капитала. Началната цена в този случай   на първия търг ще бъде 730 000 лева без ДДС. 

Имотът вече е бил предлаган за продажба на търг през 2016 г. на цена от малко над 704 хил. лева, но не е имало интерес към него.

Акционерите са приели и доклада за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за миналата година, като са освободили от отговорност членовете на съвета на директорите.

Заради отчетената загуба за миналата година "Слънчев бряг" АД няма да изплати дивидент на акционерите си. Това е поредна 12-та година, в която няма да се разпредели дивидент от туристическото дружеството. Друг е въпросът защо то продължава да работи на загуба. 

Загубата от 2019 г., както и тези от периода 2015-2018 г., ще бъдат отнесени като неразпределена загуба от минали години. Загубата от 2014 г. в размер на 873 141.85 лева ще бъде покрита от "Резерви".

Държавата чрез Министерството на туризма притежава 75% от капитала, а "Слънчев бряг холдинг" АД има дял от 10.02% от акциите с право на глас. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във