Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Слабата съдебна система и липсата на кадри спират американските инвестиции

Американските инвестиции в България са доста подценени, заяви изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Петър Иванов. Според доклада, изготвен съвместно с ИПИ, всъщност САЩ е на шестото място в класацията за топ инвеститори в България.

През последните няколко години САЩ заемат сравнително неголям, но устойчив дял във външната търговия на България с относителни тегла от порядъка на 1.4% от износа на нашата страна и 0.9% от вноса. В структурата на двустранния стокообмен настъпват известни промени от началото на настоящото десетилетие, но като цяло основните експортни позиции на България са суровият тютюн, ИКТ продуктите, изделията на електрониката и хранителната промишленост, както и нефтените масла и торовете поне доскоро. Сред основните стоки по вноса от САЩ традиционно сe нареждат нефтеният кокс, апаратурата за обработка на информация и телекомуникация, диодите, транзисторите и полупроводниковите прибори.

Достигната върхова стойност от близо 890 млн. щ.д. през 2006 г. стокообменът между България и САЩ започва да намалява, като дъното на тенденцията на спад е достигнато през 2009 г., когато вносът от тази страна се сви наполовина.

Предварителните данни за миналата година показват ръст от 25.9% на двустранния стокообмен със САЩ, който надхвърля 903 млн. щ.д. и превишава предишната пикова стойност на взаимната търговия от 2006-а. Българският износ нараства с 22.4% спрямо 2017 г. в резултат основно на реализирани значителни продажби на нефтени масла и на пръти от желязо или нелегирани стомани на фона на нулеви количества за преходната година. Значителното увеличение на експорта е подкрепено също така от голямо нарастване при интегралните схеми (+61%), етеричните масла (+34%) и слънчогледовите семена (+32%). Сред доскоро водещите позиции в експортната листа по-съществен спад през миналата година има при суровите тютюни (-78%) и ензимите (-53%). Вносът от САЩ нараства с 32% през миналата година, което преди всичко отразява значителния стойностен обем на доставките на въздухоплавателни средства и резервни части и на медни руди в съчетание със сериозен ръст при интегралните схеми, пътническите автомобили, нефтения кокс и полимерите на винилхлорида.

Отношенията между България и САЩ в инвестиционната област са регламентирани с Договора за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, актуализиран с Допълнителен протокол с оглед присъединяването на България към ЕС (ратификационни документи за измененията и допълненията са разменени в средата на януари 2007 г.). По данни на БАИ, сумата на преките капиталовложения, реализирани от САЩ в България за периода 1996-2016 г., възлиза на 1.69 млрд. евро и по този начин страната се нарежда на девето място по размер на ПЧИ у нас. Най-голям е броят на компаниите, инвестирали в дейности свързани с енергетика, търговия, управление, недвижими имоти, строителство и консултантски услуги.

След достигнатия пик от 321 млн. евро през 2007 г., нетният годишен поток на преките инвестиции от САЩ бележи осезателен спад през следващите три години. Сред най-големите американски инвеститори в България понастоящем се нареждат: AES (енергетика); IDEAL STANDARD (преработваща промишленост); JOHNSON CONTROLS ELECTRONICS (автомобилна промишленост), HEWLETT-PACKARD (ИКТ); KRAFT FOODS (хранително-вкусова промишленост); MICROSOFT (ИКТ); IBM (ИКТ), TUMBLEWEED (ИКТ); VMware (ИКТ), McDONALDS (хотели и ресторанти); NEWS CORP. (телевизионни и радиопредавания); SUTHERLAND GLOBAL SERVICES (аутсорсинг на бизнес процеси); C3i Inc. (аутсорсинг на бизнес процеси) и ACID&FERTILIZERS (химическа промишленост).

В резултат на активните усилия на българското правителство в партньорство с частния сектор за промоция в САЩ на инвестиционните възможности на България и по-специално в сектор информационни технологии, през последните няколко години се наблюдава засилен интерес от страна на американски компании за инвестиции в разработването на софтуер, електроника, аутсорсинг на бизнес процеси и контактни центрове за техническа поддръжка. Преобладават проектите в областта на услугите - центрове за техническа поддръжка, shared services центрове за финансови и административни услуги, кол центрове.

Секторът на информационните и комуникационни технологии е една от най-перспективните области за привличане на американски инвестиции у нас. САЩ са световен лидер в тази сфера и все повече американски компании от IT сектора насочват свои дейности към нашата страна. Като успешни примери в това отношение могат да се посочат Хюлет Пакард, Майкрософт, IBM и Сиско Системс, които продължават да инвестират и развиват дейността си у нас. От своя страна, България има несъмнен интерес от по-нататъшното привличане на американски инвестиции във високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, които да способстват за ефективното преструктуриране на икономиката и устойчивото развитие на експортно-ориентирани производства и стопански сектори, способни да издържат на силен конкурентен натиск при поддържането на рентабилни ценови равнища.

Американските инвестиции в България са доста подценени и според официалните данни на Националния статистически институт САЩ са на 13-о място по този показател. Това заяви изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Петър Иванов по време на представянето на доклад за американските капиталовложения в страната в периода 1990-2016 г. в края на миналата година. Числата в него обаче показват, че тези инвестиции са подценени 2.5 пъти, което всъщност поставя САЩ на шестото място в класацията за топ инвеститори в България.

От доклада, изготвен съвместно с Института за пазарна икономика (ИПИ), става ясно, че използваната до момента методология на Българската народна банка (БНБ) за идентифициране произхода на чуждестранните инвеститори има някои неточности, например, локализира капиталовложението само по пряката собственост на капитала, но не и според крайната такава. Така, ако компания от САЩ притежава компания в Холандия, която инвестира в България, статистиката отчита това като чуждестранна инвестиция с холандски произход. Това от своя страна води до подценяване на отчетения общ размер на преките чуждестранни инвестиции от дадена страна, така и до надценяване на инвестициите от други държави.

От анализа всъщност става ясно още, че от 1990 г. досега инвестициите на САЩ в българската икономика възлизат на близо 4.5 млрд. лева. Общо 5.7% от всички чуждестранни инвестиции у нас за последните над 20 години идват от американски компании. Според НСИ обаче този дял е 2.5 процента. Близо 98% от американските инвестиции в България са предимно в преработвателна индустрия, високите технологии и селско стопанство. Над 28 хил. са българите заети в презокеански компании, а това е 1% от работната сила в страната, при това високоплатена.

В доклада се посочва, че близо 17% от преките чуждестранни инвестиции в производството на електрическа енергия, както и над 9% от чуждите капиталовложения в преработващата промишленост са с краен собственик инвеститор от САЩ. Любопитно е също, че близо 24% от инвестициите в селско, горско и рибно стопанство са американски.
От данните става ясно още, че само за 2016 г. нетните приходи от продажби на американските компании у нас възлизат на 7 млрд. лв., а дълготрайните материални активи на фирмите са над 4 млрд. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във