Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Скоро ще летим със 160 км/час между София и Пловдив

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за модернизиране на близо 3.2-километров участък между Ихтиман и Септември от железопътната линия София - Пловдив. Имотите се намират в урбанизираната територия на град Белово и са определени съгласно одобрения проект за изменение на подробни устройствени планове - планове за регулация и застрояване на имоти за трасето.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Строителството на жп участък Ихтиман-Септември, част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив“, се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.".

За град Септември ключова роля играе железопътната гара и свързаните с нея вагоноремонтни и други жп спомагателни дейности. Оттук преминават линиите за Стара Загора и Бургас (Главна железопътна линия № 8 Пловдив - Бургас), за ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево (Главна железопътна линия № 1). От тук тръгва теснопътна железопътна линия Септември – Добринище или линия № 16 от Националната жп мрежа на България - единствената действаща теснопътна жп линия у нас. Тя свързва курорта Добринище и Велинград с железопътната линия София- Пловдив - Бургас. Поради особеностите на трасето през планината тази линия е известна още като „Алпийската железница на Балканите“.

Целта на модернизацията е да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч  за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните и да се удовлетворят европейските изисквания за модерен железопътен транспорт и бърза жп връзка.

Така ще се модернизира железопътната инфраструктура в участъка между Ихтиман и Септември съгласно изискванията на ТСОС и на Регламент (ЕС) №1315/2013 за Основната мрежа от коридори на железопътната транспортна инфраструктура. Изпълнението ще допринесе за развитието на коридор Ориент/Източно - Средиземноморски, преминаващ през България, част от който е железопътната линия София - Елин Пелин - Костенец - Септември - Пловдив.

А така ще се допринесе за интегриране на Националната транспортна мрежа с Европейската транспортна мрежа. Ще се осигури оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура и непрекъснатост на потоците на движение по коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, в съответствие с изискванията към железопътната инфраструктура на Регламент (ЕС) №1315/2013 за Основната мрежа от коридори на железопътната транспортна инфраструктура и европейските политики за устойчив транспорт. Ще се създадат условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост (максимална скорост 160 км/час за пътнически и 120 км/час за товарен трафик), време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването. Ще се извърши пренасочване на товари от автомобилните към железопътните превози, което ще доведе до намаляване емисиите на парникови газове, т.е. ще се намали негативното влияние на транспорта като цяло върху околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във