Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сключени са 144 договорa по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

До средата на септември по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) са обявени 50 процедури на обща стойност 4.16 млрд. лв., което представлява 120% от ресурса на програмата. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. Валерия Калчева. Само през тази година по програмата са обявени 14 процедури на стойност над 611 млн. лева. Сключените договори са 35 с инвестиции от 660.4 млн. лв., а на бенефициентите по програмата са изплатени 123.1 млн. лева.

В сектор "Води", където е насочена най-голямата част от инвестициите по програмата, сключените договори за 34 за 1.5 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ. От 14 консолидирани ВиК оператора осем вече подписаха договори за изграждане на водна инфраструктура. Това са дружествата в Смолян, Враца, Русе, Силистра, Перник, Видин, Пловдив и Ямбол. Основните ползи са свързани с увеличаване на ефективността при събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и с подобряване нивото на предлаганите ВиК услуги. По ОПОС 2014-2020 г. са подписани договори за изграждане или реконструкция на 16 пречиствателни станции за отпадъчни води. В експлоатация са въведени пречиствателните станции на Банско, Враца, Раднево и Шумен.

По приоритетна ос "Отпадъци" вече са сключени 38 договора с размер на безвъзмездната помощ от 516.5 млн. лева. С тези средства се изграждат 61 инсталации за преработка на отпадъци. Към момента осигуреният от ОПОС допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба е 17 316 тона/годишно.

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 25 договора, за които ОПОС осигурява безвъзмездно 114.8 млн. лева. Общините Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община подписаха договори за изпълнение на мерки за намаляване на емисии на фини прахови частици с източник отопление на твърдо битово гориво. С тези проекти ще се подобри качеството на атмосферния въздух за близо 2 100 000 жители. През май тази година бяха приети промени, с които се разшири обхватът на приоритетната ос, като финансовият ресурс вече е насочен не само към битовото отопление, но и към другия основен фактор за замърсяването на въздуха с фини прахови частици - транспортът. Целта е 2300 тона по-малко фини прахови частици и азотен диоксид до 2023 година.

Оперативна програма "Околна среда" инвестира в директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища. Със средства по ОПОС се изгражда Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ). Мерките за защита при аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители от осем общини по поречието на река Искър - Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. Към момента със средства по програмата се укрепват над 30 хектара за опазване живота и здравето на 22 300 жители в свлачищните райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във