Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ НАДУ ПЕЧАЛБАТА СИ... С ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

Всичко тече и всичко се променя, но не и модата на фондовата борса. След кратко залитане по фалиралия Химко, Кремиковци и Полимери спекулантите отново обърнаха погледи към бившите приватизационни фондове. Те се превърнаха в основния двигател на по-младия борсов индекс BG-40. Според данни на Централния депозитар в периода 26 септември - 2 октомври най-много сделки са сключени с акции на Синергон Холдинг - общо 372. Бившият приватизационен фонд разбираемо привлича инвеститорите с многобройните си активи, но отношението на неговия мениджмънт към дребните акционери е по-скоро обезкуражително за потенциалните купувачи на книжа. Поредната изненада им бе сервирана под формата на нереално завишени отчети за предишните две години. Според първоначално предоставените данни на БФБ-София холдингът е приключил миналата година с консолидирана нетна печалба от 635 хил. лв. при 5.6 млн. лв. за 2003 година. След направените корекции положителният му финансов резултат за 2004 г. е надут до 8.5 млн. лева. Тази промяна, разбира се, изненада играчите на пазара, а цената на книжата на холдинга започна да се катери нагоре, достигайки до нива от 7.09 лева. Според коригирания отчет приходите са се увеличили от 220.6 млн. на 255.7 млн. лева. Разходите също са скочили - от 222.3 млн. на 251.7 млн. лева. Очевидно е, че новата печалба не идва изцяло от повишените продажби. Според одиторския доклад внезапно набъбналият положителен финансов резултат се дължи на отписана отрицателна търговска репутация, която се зачита като приход. Според представител на холдинга от април има промени в Международните счетоводни стандарти, които са оказали влияние върху осчетоводяването на отрицателната репутация. Тя се отчита тогава, когато дружеството е придобило активи на стойност под справедливата им цена. Според одиторския доклад отписаната и амортизираната отрицателна репутация за 2004 г. е около 7.7 млн. лева. Според консолидирания отчет на Синергон Холдинг за полугодието дълготрайните му активи са 170.7 млн. лв. (при 150.8 млн. лв. преди година). Синергон притежава акции и дялове от 17 дружества. Портфейлът е разпределен между дружества, работещи в сферата на търговията (36.67%), туризма (33.44%), строителството (8.26%), химическата промишленост (7.95%), електротехниката (4.2%), хранително-вкусовата промишленост (3.06%) и машиностроенето (2.94%). В тях холдингът е инвестирал общо 12.9 млн. лева. Основните дружества в портфейла му са Топливо АД (90.98%), Новотел Пловдив (82.97%), Петър Караминчев (57.52%), Лакпром (77.44%) и други. Синергон акумулира свободните парични средства от дъщерни и свързани предприятия и финансира текущата и инвестиционната дейност на други свои компании. С най-голям размер на отпуснатите кредити са Новотел Пловдив АД, Светлина АД и Петромел 1 ООД. Синергон Холдинг е акционерно дружество, учредено на 25 септември 1996 г. като национален приватизационен фонд с име Петрол фонд. Тогава над 250 хил. български граждани му поверяват своите инвестиционни бонове и той набира капитал от 5.6 млрд. стари лева. В момента холдингът има 190 хил. акционери и е с капитал от 10.5 млн. лева. Акционери на Синергон Холдинг са Петрол Ин АД (22.91%), Омега БД Холдинг АД (20.07%) и други юридически и физически лица (57.02 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във