Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СИНДИЦИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА ИЗПИТ

Българските синдици ще се явяват на изпит досущ като кандидат-студенти. Това предвижда Наредба № 3 за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, написана от експерти на правосъдното, икономическото и финансовото министерства, която влезе в сила на 5 август тази година. Обнародването й закъсня с година и девет месеца, но спазването на срокове в България отдавна не е на мода. Министърът на правосъдието е разполагал с три месеца след 30 юни 2003 г., когато са влезли последните по-съществени поправки в Търговския закон, за да създаде въпросната наредба. Това обаче се случи чак на 27 юни тази година, а обнародването й стана факт месец по-късно.Как са назначавани синдиците през този беззаконен период не е ясно. Но поне отсега нататък хората, които искат да упражняват тази дейност, вече разполагат с правила на играта. Според наредбата всеки, който иска да влезе в затворената общност на синдиците, трябва да мине през изпит и да получи оценка издържал. Изпитът се състои от две части - писмена и устна. Писмената е под формата на тест. По време на препитването кандидат-синдиците получават два плика в различен формат, като в по-големия трябва да поставят отговорите на теста, а в другия - личните си данни. Целта е да се запази анонимността при проверката и оценяването на отговорите им. Както в университетите, квестори ще следят за реда в залата по време на изпита. Ако някой се опива да преписва и го хванат, ще бъде отстранен, а изпитът му - анулиран. С успех на теста ще могат да се похвалят кандидатите, които са отговорили вярно на поне две трети от въпросите. Устната част на изпита е публична и се провежда от изпитна комисия и в присъствието на следващите петима кандидати по списъка. Изпитът се обявява със заповед на министъра на правосъдието, която се обнародва в Държавен вестник. Това задължение бе вписано в поправките на Търговския закон, които бяха утвърдени на второ четене във временната комисия по правни въпроси на 3 август. До изпит ще бъдат допуснати само лица със завършено висше юридическо или икономическо образование. Кандидатите трябва да имат стаж по някоя от тези специалности не по-малко от три години. Законът не позволява в гилдията на синдиците да влязат хора, които са несъстоятелни длъжници или са били осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Синдиците са единствената професионална общност, която е задължена по закон да се квалифицира всяка година. Тяхното продължаващо обучение координира и контролира министърът на правосъдието съвместно с министъра на икономиката. Обикновено става дума за тематични курсове по проблемите на несъстоятелността. Това, разбира се, не е безплатно. До 31 януари всяка година синдикът е длъжен да направи вноска за професионална квалификация в размер на две минимални работни заплати за страната. Ако не го стори, рискува да бъде изключен от общността. Синдиците са длъжни да се застраховат за вредите, които могат да причинят, ако не изпълняват задълженията си. Минималната застрахователна сума е 10 хил. лв., а за целия период на производството по несъстоятелност е 25 хил. лева. Дейността на синдиците се контролира от правосъдния министър. Ако те са извършили нарушение или не са изпълнили както трябва задълженията си, министърът може да им отнеме правото да упражняват повече тази дейност. Синдикът се избира от първото събрание на кредиторите на дадено фалирало дружество. След като встъпи в тази длъжност, той представлява предприятието, управлява текущите му дела, издирва и уточнява имуществото му. В правомощията му е и да поиска прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които страна е въпросното дружество. Осребрява имуществото на масата на несъстоятелността и със събраните средства удовлетворява вземанията на кредиторите. За работата си синдикът получава възнаграждение, което се определя от събранието на кредиторите. За по-голям стимул понякога окончателното му възнаграждение се определя като процент от имуществото на предприятието или от стойността на осребрените активи. Синдикът може да бъде освободен по негово желание или по искане на кредиторите, които притежават повече от половината от размера на вземанията. В правото на съда е да го освободи, ако той не изпълнява задълженията си или застрашава с действията си интересите на кредитора или длъжника.В Древна Гърция синдици са се наричали защитниците в съда. В днешно време те също се явяват в ролята на защитници, но на кредиторите на предприятия в несъстоятелност. А у нас фалитите от 90-те години на миналия век са ежедневие. По данни на Министерството на правосъдието, което води списък на синдиците, те са около 600 души. На практика обаче около 30 от тях упражняват активно дейност като такива.Трябва да се има предвид, че законът допуска те да бъдат назначени като синдици в неограничен брой изпаднали в несъстоятелност предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във