Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЩЕ СИ ТЪРСИМ ПРАВАТА

Г-н Марсланд, смятате ли, че има целенасочена кампания срещу дружествата, които искат да обработват златните находища в страната? Вашият проект също търпи забавяне, въпреки че всички ваши документи са изрядни.
- Проектът за златодобив в Крумовград е единственият проект, който има вероятност да се разработи в краткосрочен план. Така че - да, ние смятаме, че коментарите на министър Чакъров са насочени именно срещу нашата компания. Закъсненията, които изпитваме поради неговото безпардонно и незаконно бездействие, създават препятствия пред бизнеса ни. Първоначално причините, които той изтъкна, за да бави проектите ни, бяха свързани с въпроси в сферата на опазване на околната среда и опасенията на някои местни жители. Интересно е, че наскорошните му изказвания показват, че е преминал по-нататък и вече заявява истинските си мотиви, които далеч не са в компетенцията на неговото министерство, а касаят интереса на държавата и са от икономически характер. Предполагаме, че това означава, че ако включим в смесено дружество партньор, който министър Чакъров одобрява, проектът ни ще се придвижи, а ние можем само да се питаме кой ще ни бъде определен за партньор.
Защо според вас чак сега министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров поде темата за големите загуби, които ще понесе страната ни, ако злaтните находища се разработват от чуждестранни компании?
- Министърът е в много трудна ситуация - той не издаде решения за ОВОС и на Челопеч, и на Крумовград, в нарушение на българското законодателство. Освен това Чакъров политизира процеса на издаване на одобрения, като на практика изключи от него тези, които са компетентни да взимат съответните решения. Смятаме, че министърът на околната среда се опитва да отклони вниманието от закононарушенията, които извършва, и така да прикрие истинските си цели чрез популистка реторика и дефектна икономическа аргументация. За да се разберат истинските намерения на министър Чакъров, трябва да се вникне в икономическите интереси на тези, които стоят зад него, и по-конкретно да се види конкретно кои личности или фирми ще имат полза от неговите действия.
Идеята за създаване на смесени дружества с държавата не е ли един вид национализация на вече отдадените на концесия находища и на инвестициите, които са направени от фирмите?
- Да, изглежда, той има точно това предвид. Независимо от това ние се съмняваме, че е обмислил внимателно изказванията си и че заявеното от него действително е в интерес на държавата. В крайна сметка той предлага национализация на част от активите или всички активи на чуждестранна компания, която е публична и е регистрирана за търговия на международна фондова борса. Ние закупихме активите законно чрез международен конкурс, като при идването си в България получихме и два сертификата за първи клас инвеститор. До момента сме инвестирали над 100 млн. долара в българската минна индустрия, а през следващите три години очакваме да вложим още 250 млн. долара в сектора.
Освен това ни се струва, че възгледите на министър Чакъров са в противоречие с това, което страната се опитва да постигне с влизането си в Европейския съюз, и се съмняваме, че тези възгледи съответстват с възгледите на предприсъединителните институции, които разглеждат кандидатурата на България.
Приватизацията на много от икономическите сектори отне години усилена работа на българското правителство. Мината в Челопеч е била затворена, защото не е била печеливша преди приватизацията. От икономическата аргументация на министър Чакъров следва, че има и редица други добивни компании в България, за които той със сигурност трябва да приложи същата трактовка. А ако не я прилага, защо? Дали едва наскоро е започнал да обмисля възможните варианти, или кампанията му е насочена само срещу чуждестранните инвеститори, и ако е така, защо?
Сериозни ли са, според вас, коментарите на министъра на околната среда?
- Коментарите на министър Чакъров трябва да се възприемат много сериозно не защото предложенията му могат да донесат някакви истински или трайни ползи за България, а поради сериозните вреди, които нанасят върху репутацията на страната и доверието в нея като подходящо място за чуждестранни инвестиции. Международните инвестиционни кръгове следят много внимателно неговите действия и слушат какво казва. Те са разтревожени.
Каква е стойността на златото, което ще добиете в Челопеч, и какви са предвидените средства, които ще внесете в държавния бюджет до изтичането на концесията?
- За да отговориш на този въпрос, трябва да си способен да предвидиш вероятните цени на метала във всеки един момент, така че нямаме отговор на този въпрос. Макар че можем да ви кажем, че ще бъдат значително по-ниски от цените в момента. Калкулациите за пълния икономически ефект от мината в Челопеч за икономиката на България е сложна, но и много важна. Директната стойност, която произтича от дейността на предприятието, включва концесионното възнаграждение за държавата, печалбата на компанията след данъчно облагане, корпоративното подоходно облагане на компанията, данъците и осигуровките от служителите на компанията, данъците, които плащат нашите подизпълнители и доставчици, както и данъците от техния персонал.
Ако започнете добива от 2006 година?
- Ако започнем от 2006 г. нататък, ако използваме стойности, които смятаме за средномесечни цени на метала, по разчети за следващите десет години Челопеч ще плати концесионни възнаграждения в размер на около 35 млн. долара. Наред с това разчетите показват, че над 35% от директната стойност, произтичаща от дейността на предприятието, ще отива в държавата и че данъците и концесионните възнаграждения ще надхвърлят 100 млн. долара.
Беше ли намалена наполовина таксата, която трябва да внесете в бюджета за периода 2004-2010 година?
- В момента на закупуването на Челопеч от страна на Наван не е имало никакви клаузи в Закона за приватизацията, които да уреждат финансовата отговорност на държавата за екологични щети, нанесени в миналото, когато мината е била държавна. След приватизацията законът е бил променен и са били включени клаузи за финансова отговорност на държавата за тези щети. Наван са имали възможност да наложат промени в концесионния договор, с които държавата да отговаря за минали екологични щети, но не са успели да изменят договора в срока, предвиден от закона. Дънди Прешъс Метълс бяха особено загрижени от това, че ще трябва да поемат пасивите от стари щети върху околната среда, както и за състоянието на съоръженията, особено на хвостохранилището. Тогава се постигна споразумение, че за период от седем години ще се плаща половината от концесионното възнаграждение по набирателна сметка, и средствата от нея ще отиват за одобрени рехабилитационни проекти в Челопеч. Средствата, които остават в сметката след извършване на рехабилитационните и рекултивационните проекти, се натрупват там с цел да се използват за бъдещите разходи по закриване на мината.
Какви мерки смятате да предприемете, ако се стигне до преразглеждане на концесията?
- Първо, позволете ми да кажа, че от страна на Министерството на икономиката, с което сме сключили концесионния договор, няма никакви признаци да имат намерение или интерес от нападки срещу нашия договор. В действителност само министър Чакъров е единственият в цялото правителство, който открито пречи и ни кара да се замислим дали той наистина работи за това правителство.
Но при възникване на подобна ситуация ние сме твърдо решени да търсим правата си в пълна степен съгласно българското и международно право.

Facebook logo
Бъдете с нас и във