Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ще се превърне ли ЕС в един от най-големите емитенти в евро?

Европейската комисията предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване от COVID-19 NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС и техните граждани.

Еврокомисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 милиарда евро по текущи цени. Това означава обем на заеми средно около 150 милиарда евро годишно, което ще превърне ЕС в един от най-големите емитенти в евро. Всички заеми трябва да бъдат погасени до 2058 г.

Този подход, който ще бъде в съответствие с най-добрите практики на емитентите на държавни дългови инструменти, ще позволи на Kомисията да набере необходимите обеми по безпроблемен и ефикасен начин. От друга страна това ще привлече инвеститори в Европа и ще засили международната роля на еврото.

"NextGenerationEU коренно ще промени картината на европейските капиталови пазари. Днес представяме мотора, който ще задвижва NextGenerationEU. Стратегията за финансиране ще задейства получаването на заеми по линия на NextGenerationEU, така че ще разполагаме с всички необходими инструменти, за да дадем начален тласък на социалното и икономическото възстановяване и да насърчим нашия екологосъобразен, цифров и устойчив растеж. Посланието е ясно: веднага щом Комисията има правна възможност да получава заеми, ние сме готови да започнем", заяви комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан.  

Диверсифицирана стратегия за финансиране

Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за финансиране с открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара, като:


  • ежегодно решение относно обема на заемите и съобщение относно основните параметри на плана за финансиране на всеки шест месеца, за да се предоставят прозрачност и предвидимост на инвеститорите и другите заинтересовани страни;

  • структурирани и прозрачни взаимоотношения с банките, подкрепящи програмата за емитиране (чрез мрежа на първичните дилъри);

  • множество инструменти за финансиране (средносрочни и дългосрочни облигации, някои от които ще бъдат емитирани като „зелени“ облигации по линия на NextGenerationEU и европейски облигации „EU-Bills“) за поддържане на гъвкавост по отношение на достъпа до пазара и за управление на необходимата ликвидност и падежния профил;

  • комбинация от търгове и синдикиране, за да се гарантира икономически ефективен достъп до необходимото финансиране при изгодни условия.

Операциите по получаване на заеми ще бъдат интегрирани в стабилна рамка за управление, която ще гарантира съгласувано и последователно изпълнение.

Следващи стъпки

След днешния пакет от мерки еврокомисията ще предприеме редица стъпки за привеждане в действие на диверсифицираната стратегия за финансиране. Ето някои от тях:


  • създаване на мрежа на първичните дилъри, за да се улесни ефективното изпълнение на търговете и синдикираните сделки, да се подкрепи ликвидността на вторичните пазари и да се гарантира пласирането на дълга ни сред възможно най-широк кръг инвеститори

  • публикуване на първото годишно решение за вземане на заеми (и придружаващото го решение за финансиране) и първия план за финансиране по линия на NextGenerationEU, за да се гарантира прозрачна комуникация с пазарите. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във