Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Шест проекта в лозаро-винарския сектор ще влязат в новата Обща селскостопанска политика

С мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще се насърчи създаването на лозови насаждения на нови по-подходящи терени и с конкурентни сортове, както и поддръжка на вече създадените.

Шест проекта на мерки в лозаро-винарския сектор се предлага да влязат в новата Обща селскостопанска политика. Това става ясно след заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 година. Финансирането на обсъжданите мерки е по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), съобщават от агроминистерството.

Проектът на мярката „Инвестиции в предприятия“ цели подобряване на общите резултати на винарските предприятия, адаптирането им към изискванията на пазара и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Предвижда се изпълнението на дейности за подобряване на материалните и нематериални им активи. Такива са инвестициите в съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, строително-монтажни работи за подобряване на производствения им капацитет, както и на средствата за предлагане на пазара.

Обсъден е бил и проектът за мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“. С нея се цели повишаване на жизнеспособността на гроздо- и вино-производителите в България. Ще се насърчи създаването на лозови насаждения на нови по-подходящи терени и с конкурентни сортове, както и поддръжка на вече създадените. Това ще допринесе за повишаване на интереса на винопроизводителите към вина със защитено географско указание (ЗГУ), защитено наименование на произход (ЗНП) и вина, произведени по метода на биологично производство. Изпълнението на мярката ще спомогне и за преодоляване на неблагоприятната възрастова и сортова структура на лозята в България, която ограничава възможностите за устойчиво и конкурентно развитие на сектора.

Дискутирана е и темата с популяризирането на вина със ЗНП, ЗГУ и сортови вина без ЗНП и ЗГУ в трети страни. За целеви трети страни, за прилагане на мярката „Популяризиране в трети държави“, са определени: Китай, Япония, Хонконг, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Малайзия, Алжир, Русия, Беларус, САЩ, Канада, Мексико и Бразилия. 

Тематичната работната група е дискутирала подпомагането при „Застраховане на реколтата“ в лозаро-винарския сектор. В България застрахователната активност е на много ниски нива, като земеделските производители в малка степен сключват застрахователни полици ежегодно. Основната цел на мярката е запазването на доходите на производителите на винено грозде при загуби в продукцията, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

Мярката „Събиране на реколтата на зелено“ е инструмент, чрез който в момент на криза в лозаро-винарския сектор, се подпомага стабилизирането на пазара. По този начин конкурентоспособността на гроздопроизводителите няма да бъде повлияна в голяма степен от настъпилия дисбаланс между търсенето и предлагането в сектора. Предложението е подпомагани да бъдат лозови насаждения, които са създадени най-малко четири  винарски години преди кандидатстването и през последната винарска година преди кандидатстването  е подадена декларация за реколта от тях. Финансова помощ се предоставя за не повече от 35 ха от лозовите насаждения на един бенефициент, колкото е и средният размер на лозарските стопанства в страната.

Обсъдена е била и интервенцията „Информиране в държавите членки“. Нейната основна цел е потребителите да бъдат информирани за отговорната консумация на вино и/или за системата за качество, заложена от Европейския съюз. Чрез нея ще се постигне по-висока култура на потреблението на вино и ще се популяризират вината с високо качество – със ащитено наименование на произход и защитено географско указание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във