Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Северноцентрално държавно предприятие” удължаване срока за подаване на оферти за банково обслужване


Покана за удължаване срока за подаване на оферти за избор на обслужващи банки на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП- гр. Габрово


 

На основание т.14 от документацията за избор на обслужваща банка публикувана на 20.6.2018г във вестник „Банкер“ и на уеб сайт- www.scdp.bg с настоящото "Северноцентрално държавно предприятие" ДП кани търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на шест договора за банково обслужване всеки един за срок от три години. Ще се оценяват по количествен критерий с тежест 60% и неколичествени критерии с тежест 40%.

Подробното описание и съдържание на документацията е достъпно свободно на интернет страницата на Възложител https://scdp.bg/procedures/15849

Минималните условия за допустимост до участие в конкурса са:

1. Възможност да предоставят услугата „електронно банкиране” (активно и пасивно), което трябва да включва минимум следното:


  • достъп в реално време до услугите на банката, с висока степен на сигурност, интегрирано в Интернет средата;

  • достъп на Директора на предприятието, до всички сметки в Банката от един акаунт.

  • денонощно, в реално време управление на средствата;

  • справка на състоянието и движенията по сметката;

  • извършване на преводи в лева и валута;

  • извършване на безкасова покупко-продажба на валута.

2. Kоефицент на ликвидните активи не по-малко от 20% за изминалия 12 - месечен период.

3. Обща капиталова адекватност на банката не по-малко от 12% за изминалия 12 - месечен период.

4. Не може да се оферира отрицателна лихва

5. Не може да се предлагат такси или други плащания за съхранение на парична наличноаст

6. Всяка банка трябва да разполага с поне едно представителство във всяка от 5-те области, които обхваща СЦДП.


Място и срок на подаване на офертите:


Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в административната сграда на "Северноцентрално държавно предприятие” ДП на адрес: гр. Габрово 5300, ул. Бодра смяна 3 в срок не по-късно от 16:00 часа на 16.07.2019 г.


Отваряне на офертите:


Комисия, назначена от Възложителя, ще разгледа и оцени офертите на 22.07.2019 г.  от 10 часа. Заседанията на комисията са публични.

 


Допълнителна информация:


На посочения по-горе адрес, както и на телефони: 066 800 077 – Петьо Цонев – главен счетоводител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във