Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Северната индустриална зона на Разград чака инвеститори

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви търг за ремонт на близо 5-километровия участък от третокласния път до Северната промишлена зона на Разград, съобщиха от пътната агенция. Стойността на поръчката е над 3 млн. лв., а средствата са осигурени от бюджета й.

Началото на 4.6-километровата отсечка започва при отклонението от второкласния път Търговище - Разград при жп гара Разград, а краят е при кръстовището с пътя Разград - Дянково. Третокласният път е с важно значение за града и е основна връзка за Северната индустриална зона.От АПИ информират, че се предвижда рехабилитация и реконструкция на пътната настилка, нова маркировка и попълване на вертикалната сигнализация. 

Максималният срок за изпълнение на строителните работи е десет месеца. Кандидатите могат да подават оферти до 17.30 ч. на 24 октомври, уточняват от пътната агенция.

Град Разград е разположен в долината на река Бели Лом, в историко-географската област Лудогорие. Намира се на 65 км югоизточно от Русе, на 35 км северно от Търговище, на 50 км северозападно от Шумен, на 130 км северозападно от Варна. 

Днес Разград е модерен европейски град с отлично развита инфраструктура, добре оформена централна част, пояс от благоустроени по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" жилищни квартали и непрекъснато развиващи се промишлени зони, разположени около пътните артерии на града. Общината се състои от 22 населени места, в които живеят 66 094 човека, които са в основата за развитието на икономиката на областта.

Разград се намира в централната част на Североизточна България. Градът е естествен кръстопът на важни пътни артерии, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия. Край града преминават Международният европейски път Е70 и жп линия, които го свързват с близките пристанищни градове Русе и Варна. На около 7 км от Разград е разположена жп линията Русе-Варна. Разград е важен шосеен център - от града водят шосета за Русе, Силистра, Шумен, Варна и Търговище.

Благоприятното местоположение на града обуславя многоотрасловото развитие на общинската икономика. Динамиката на икономическите процеси в страната и развитието на местната икономика са факторите, определящи пазара на труда. Пред последните години, макар и с бавни темпове, нивото на безработицата намалява. На територията на община Разград в сферата на услугите, промишлеността и строителството работят голям брой микро-, малки и средни предприятия, които предлагат продукцията си на българския пазар и за експорт.

"Дружба" АД е производител на бутала, бутални болтове, бутални пръстени за двигатели с вътрешно горене, алуминиеви сплави и отливки. Основният дял от продукцията е предназначена главно за износ в Германия, някои държави от бившия СССР и Турция.

Преработващата промишленост е структуроопределяща в общинската икономика. Основните й подотрасли са съобразени със специализацията и близостта на суровинната база до производствените мощности.

Разград е един от центровете на фармацевтичната промишленост в страната. След преструктурирането на завод "Антибиотик" АД, на неговата територия са обособени две самостоятелни фирми - "Балканфарма-Разград" АД и "Биовет" - клон Разград.

Едно от най-големите предприятия в хранителния сектор не само в общината, но и в страна и най-голям потребител на българска царевица е "Амилум България" ЕАД, чийто завод е в Разград. "Пилко" ЕООД е част от холдинга "Амета" - една от най-големите компании в хранително-вкусовия бранш и лидер в производството на пилешко месо.

Възможности за инвеститорите създава и Бизнес зона "Перистър", изградена през 2009 година след като са реновирани и рехабилитирани бившите военни бази в Разград и е завършен първи етап от площадковата инфраструктура на зоната. Тя е разположена на 1 км от централната градска част и същевременно в чертите на Разград. Зоната е разположена непосредствено до пътна връзка - главен път за София и главен път Е -70 /Букурещ/ - Русе - Варна. Морско пристанище и летище Варна са на отстояние от 130 километра. Речно пристанище на река Дунав има само на 60 километра. ЖП гара - Разград е разположена на 8 км от Бизнес зона "Перистър". Предвид доброто разположение и близост до морско и речно пристанище, територията е предпочитано място за инвестиции и развитие на бизнес в регион Разград.

На територията на община Разград има шест професионални гимназии с държавно финансиране и филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" - единс­твеното висше училище в Северна България, което подготвя специалисти за химическата, парфюмерий­но-козметичната, силикатната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната проми­шленост. Професионалните гимназии, подготвят специалисти със средно образование в областта на химическата промишленост и биотехнологиите, машиностроенето, информационните технологии, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, облекло и дизайн, транспорт и строителство, по икономически дисциплини.

Завършилите филиала на Русенския университет в Разград работят в "Амилум България" АД, "Биовет-Разград" АД, "Стинг" АД - София (база Разград), "Каолин" - Сеново, "Хан Аспарух" - Исперих АД, "Мегахим" - Русе, "Лавена" - Шумен, "Селур фарма" АД - Разград, "Семпе 2" ООД - Разград, "Винпром Лудогорие" ООД - Разград, "Маклер комерс" ЕООД - София (база с. Брестовене), "Амета холдинг" - Разград, "Роса" АД - Попово и други фирми, произвеждащи хранителни и други продукти.

Разбира се, има и проблеми. Изоставането на малките от големите общини става все по-осезаемо. Основните разлики са в заетостта, инфраструктурата, демографията, финансовото състояние и данъчната политика на местно ниво. Това показва изследване на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП), което разкрива какви точно са проблемите и каква е цялостната картина на икономическото и социалното развитие в осем от най-малките областни центрове в България - Ловеч, Силистра, Монтана, Разград, Търговище, Кюстендил, Кърджали и Смолян.

Всяка от областите изостава от средните за страната нива на икономическа активност, според изследването, което използва данни от 2017 година.  Сред изследваните общини Смолян, Търговище, Разград и Монтана са с най-висок растеж по отношение на икономическото развитие  (измерено чрез БВП на глава от населението) от над десет години насам.

Малките области имат по-ниски нива на заетост от средното за страната - малко над 52% през 2018 година. В Северна България нивата остават под 60 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във