Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЕКЮРИТИЗАЦИЯТА НА ВЗЕМАНИЯ ВСЕ ОЩЕ Е СЛАБО ПОПУЛЯРНА

През последните години ценните книжа на акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) привличат силно интереса на инвестиционната общност. Едно заради недостатъчните инвестиционни алтернативи на българския пазар, а и защото акциите на тези компании дават по-голяма сигурност по време на криза с оглед на стабилността на техните активи. Според данните от годишния отчет на Комисията за финансов надзор тези дружества очертават като едни от най-динамично развиващите се у нас. Към края на миналата година броят им достигна 60 - от тях 53 извършват секюритизация на недвижими имоти, а 7 - на вземания. Двайсет са получили от КФН лицензите си за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел през последната година.
Първите компании от този тип в България се създадоха през 2004 г. след приемането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. По своята същност те представляват колективна структура, в която могат да участват както големи институционални инвеститори, така и физически лица.
Тъй като пазарът на недвижими имоти и земеделска земя нараства със стабилни темпове, логично до момента е по-голям интересът към създаването на дружества, които инвестират набраните средства в такива активи. През последните пет години обаче бяха учредени и седем дружества, които съсредоточиха дейността си върху инвестиция на набраните средства във вземания (т.нар. секюритизация на вземания). Това са Капитал Директ-1, Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ, Кепитъл Мениджмънт, ХипоКапитал, Трансинвестмънт, Алфа кредит и Хюндай финанс.
Данните от Комисията за финансов надзор показват, че изброените дружества са акумулирали активи общо за 88.428 млн. лв. (към 31 декември 2007 г.), а сборът от собствения им капитал е 9.951 млн. лева. Наблюдава се значителна концентрация в сектора - доминира Кепитъл Мениджмънт с преобладаващ дял от 73.31% (64.829 млн. лева). Следват го Трансинвестмънт и Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ съответно с по 11.147 млн. лв. и 7.802 млн. лв. капитал. Останалите компании в сектора са новолицензирани и тепърва ще се развиват и доказват.
Забелязва се съществен чуждестранен интерес към пазара на услугите, които предлагат дружествата например е Капитал Директ-1 АДСИЦ, учредено изцяло с външен капитал. Българо-американски инвестиционен фонд държи 76.92% от него, а Бългериън-Америкън пропърти мениджмънт останалите 23.08 на сто. ХипоКапитал АДСИЦ е част от финансовата група на Ти Би Ай Еф файненшъл сървисиз В.V., която притежава и други дъщерни компании от българския небанков финансов сектор. Свои дружества за секюритизация на такива активи са организирали и някои от големите български холдингови компании - Химимпорт, Петрол холдинг, Енемона и Алфа финанс холдинг.
Публичната търговия с АДСИЦ започна през януари 2004 година. На БФБ-София бяха регистрирани и се предлагат акциите на всичките седем компании от сектора.
Според закона тези дружества могат да извършват само точно определени сделки - за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупко-продажба на вземания. Всяко от тях получава съответния лиценз и може да извършва само този вид дейност. Всички акционерни дружества със специална инвестиционна цел по закон са задължени да заделят поне 90% от годишната си печалба за дивидент. До момента единствено Капитал Директ-1 е разпределяло всяка година печалбата си сред своите акционери. За 2004 г. те са получили по 9.43 лв. дивидент за всяка притежавана акция, за 2005-а сумата е по 35.54 лв. на акция. През 2006 г. цялата печалба е била разпределена, като всеки акционер е взел по 29.034 лв. за една книга, при номинална стойност от 100 лева. За 2006 г. Трансинвестмънт е изплатил на акционерите си брутен дивидент в размер на 0.11 лв. за една притежавана акция, или общо 71.5 хил. лв., при номинал на акцията от един лев. Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ е разпределило за 2006 г. брутен дивидент от 0.18 лв. за акционерите си, или общо 117 хил. лв., като номиналът е 1 лев.
Капитал Директ-1
е първото дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания у нас. То е регистрирано на 11 септември 2003 г., а от 9 януари 2004 г. притежава лиценз от Комисията за финансов надзор. Дружеството е част от икономическата група на Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ), който е негов учредител и акционер заедно с Бългериън-американ пропърти мениджмънт, притежавано изцяло от БАИФ.
Според неодитирания годишен финансов отчет на дружеството печалбата на Капитал Директ-1 за 2007 г. е в размер на 315 хил. лв. срещу 188 хил. лв. за 2006 година.
През изминалата 2007-а не е имало съществени просрочия по вземанията на Капитал Директ-1. Дружеството разполага с достатъчно добра ликвидност и капиталови ресурси и на този етап не възнамерява да придобива нови активи от този тип. В резултат на получените предварителни плащания по вземанията от П.М.К АД, в съответствие с проспекта на емисията, на 21 май 2007-а дружеството е предплатило изцяло облигационния заем, издаден през 2004 г. в размер на 2.6 млн. евро (първоначална главница). В края на периода размерът на вземанията, притежавани от дружеството, възлиза на 400 хил. евро, като между тях няма необслужвани и всички те са класифицирани като редовни.
Капитал директ-1 купува обезпечени кредити от ТБ БАКБ и финансира придобиването на кредитите с облигационен заем в размер на 2.6 млн. евро и със собствени средства.
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ
е създаден през 2006 г., а лицензът му е от 17 май същата година. Фондът е единственото до момента дружество за секюритизация на вземания по проекти в сферата на енергийната ефективност и енергетиката, като с приоритет са т.нар. ЕСКО договори. След първоначалното увеличение на капитала си до 650 хил. лв. ФЕЕИ реализира облигационен заем от 3 млн. евро за осъществяване на вземания, които произтичат от договори за предоставянето на енергоефективни услуги и дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност.
Основен акционер във фонда е инженеринговата компания Енемона АД, която притежава 69.80% от капитала, а останалите акции държат Енергомонтаж АЕК АД (8.19%) и Екоинвест холдинг АД (19.35 на сто).
Броят на изпълнените от Енемона АД проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични обекти е над 60, чиито възложители са били както държавни и общински учреждения, така и частни и държавни дружества.
Трансинвестмънт
се развива в сектор, който не е много познат на българския капиталов пазар, а именно търговията с вземания по потребителски кредитни карти и лизингови вноски, издадени от банкови и небанкови институции в България. Дружеството е част от икономическа група, чиято компания майка - Петрол холдинг, е акционер учредител и към момента притежава пряко 76.92% от капитала.
Към 31 декември 2007 г. дружеството е начислило законово задължение за дивидент в размер на 87 хил. лева.
Финансирането на дейността на Трансинвестмънт става основно чрез издаване на дългови ценни книжа. До момента са емитирани три облигационни заема на обща стойност 12 млн. лева.
През юли 2007 г. дружеството закупи динамичен пул от вземания от Транскарт файненшъл сървисис ЕАД с номинална стойност 800 хил. лева. Общата балансова стойност на този вид активи по финансовия портфейл е в размер на 10.925 млн. лв., която включва и начислените към 31 декември 2007 г. вземания по лихви в размер на 112 хил. лева.
Кепитъл Мениджмънт
бе учредено от ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД и ЗПАД Армеец АД. Дружеството получи лиценз през януари 2007 година. Инвестиционната му политика не предвижда ограничения по отношение на вида на активите за секюритизиране. Дружеството ще инвестира във вземания по банкови кредити, които са нискорискови и с високо ниво на обезпеченост, както и във вземания по лизингови договори, които са със сравнително по-високи лихви в сравнение с банковите, а и се очаква бум на този вид кредитиране през следващите години. Вземанията от физически лица ще включват задължения по банкови и кредитни карти, както и дължими суми към различни ютилити компании от типа на мобилни оператори.
Освен с първоначално внесения капитал в размер на 500 хил. лв. и средствата, набрани чрез първоначалното увеличение на капитала, Кепитъл Мениджмънт планира да финансира дейността си и с банков кредит или с облигационна емисия.
В момента ТИМ Клуб ООД има дял от 53.85%, в дружеството ЗПАД Армеец държи 23.10%, а делът на Химимпорт АД е 23.08 на сто.
ХипоКапитал
е учредено и вписано в Търговския регистър през ноември 2005 година. Номиналната стойност на една акция на дружеството е 10 лева. Основни акционери в него са ХипоКредит АД с дял от 70% от капитала и ЗПАД Булстрад с 30 на сто.
През 2005 и 2006 г. дружеството е отчело нетна загуба съответно от 3 хил. и 25 хил. лв., поради което не е разпределяло дивидент.
Дейността на ХипоКапитал е съсредоточена основно в секюритизация на вземания по договори за финансиране, обезпечени с ипотеки на имоти.
Алфа Кредит
ще инвестира в редовно обслужвани банкови вземания (търговски кредити и кредити на домакинства) с матуритет от една до пет години. Дружеството е част от Алфа финанс холдинг АД. В момента акционери в дружеството са Финансиа груп АД (70% от капитала му) и Иглика Логофетова (29.99 на сто).
Активите за секюритизация на дружеството към края на миналата година включват портфейл от вземания по банкови кредити с номиналната стойност 1 703 781 лв., фирмен дълг от Чугунолеене АД, който е на стойност 200 559 лв., и портфейл от задължения по кредитни карти EUROLINE с номиналната стойност от 14 468 910 лева.
Фондовата борса е основният източник на свежи капитали за компанията, като е възможно част от финансирането да се осъществи и чрез заемни средства.
Хюндай Финанс
е последното дружество, което през миналата година получи лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност (14 март). Към края на анализирания период (2007 г.) Хюндай Финанс влиза в икономическата група на Индустриал Комерс ЕООД (официалния дилър на Хюндай в България), което притежава 100% от капитала на дружеството.
Изминалата година компанията не е ползвала външни заеми за осъществяване на своята дейност.
Хюндай Финанс купува вземания по сключени лизингови договори за продажба на автомобили от марка Hyundai от страна на Индустриал Комерс ЕООД и Хюндай Лизинг ЕАД. Те са по лихви, главници и такси по финансов и оперативен лизинг и отговарят на определени критерии по отношение на лихвата, срочността, обезпеченията и др., съгласно проспекта на дружеството. Общата балансова стойност на активите за секюритизация към 31 декември е в размер на 942 хил. лв., като сред тях няма необслужвани и всички са необезпечени.
Секюритизацията на вземания е сред все още неразвитите сектори на българския капиталов пазар, но съдържа голям потенциал. Прогнозите на специалистите са, че този пазар ще се развива с по-плавни темпове, за разлика например от този на недвижимите имоти. А цените на акциите на дружествата като цяло ще зависят повече от мениджмънта на отделните компании, а нетолкова от пазарните тенденции.

С помощта на АДСИЦ се осъществява т.нар. секюритизация, т.е. превръщане на неликвидни материални или финансови активи в ценни книги. Обикновено АДСИЦ консолидират финансови активи под формата на вземания на банки или други търговски дружества от техни клиенти, срещу които емитират акции и/или облигации, с които изкупуват задълженията от оригиналните им собственици. По този начин финансовата институция, инициатор на секюритизационна сделка, заменя неликвидните активи (например ипотечни или потребителски заеми) в портфейла си срещу паричните постъпления от продажбата на акциите/облигациите на АДСИЦ на крайни инвеститори. Така, от една страна, продавачът си осигурява свеж ресурс, който би могъл да използва за ново увеличение на своя кредитен портфейл, а от друга, крайните инвеститори влагат своите средства във високодоходни сектори (например недвижими имоти), като същевременно инвестират в ценни книги, за които обикновено има развит вторичен пазар (т.е. те са достатъчно ликвидни).

ФЕЕИ ПОЛУЧИ КРЕДИТ ОТ 7 МЛН. ЕВРО ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
През януари тази година Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпусна кредит в размер на 7 млн. евро на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ за развитие на българския пазар на енергоспестяващи услуги.
Заемът ще бъде предоставен на два транша - първия от 3 млн. евро и втория от 4 млн. евро. Тези пари ще осигурят на Енемона АД необходимия й дългосрочен капитал, за да може компанията да разшири дейността си по ЕСКО-договори (договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат), която предлага енергоспестяващи услуги на клиенти в публичния и частния сектор. Финансирането ще се използва от фонда за изкупуването на вземанията по енергоефективните договори на Енемона.
От създаването си до момента ФЕЕИ е закупил активи за секюритизация от над 20 проекта за енергоефективни дейности на стойност над 8 млн. лева.
Енемона е сред първите български ЕСКО компании. В рамките на енергоефективните проекти този тип дружества сключват договори с крайния бенефициент, като разработват, изпълняват и финансират проекта с цел намаляване на цялостното потребление на енергия от бенефициента. Чрез спестяванията, постигнати от реализацията на енергоефективния проект, се заплаща на ЕСКО компанията.
Този кредит е част от програмата на ЕБВР, която подкрепи мерките на българското правителство за борба с енергийните загуби, тъй като консумацията на енергия на единица от БВП у нас остава доста над средните нива за Евросъюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във