Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С новия регионален модел всички населени места ще имат достъп до евросредства

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител  на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще посети Смолян, съобщиха от регионалното министерство.

От 11 часа в Областна администрация Смолян тя ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. Пред участниците заместник-министърът ще представи визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г., заедно с представители на  Международната банка за възстановяване и развитие. Ще се дискутират новият подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период и структурата на Регионалните съвети за развитие.

От 15 часа, на ул. "Петър Берон" до т.нар. "римски мост" ( десен бряг на река Черна), заместник-министърът ще открие обект по проекта "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения - "Flood protection", финансиран по  Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 година. 

Новият подход за провеждане на регионална политика ще дава възможност на регионално и местно ниво да бъдат вземани по-обвързващи решения за подбора и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства, тясно насочени към специфичните нужди на съответната територия. По този начин ще се даде възможност за разширяване на възможните бенефициенти по програмата, ще се стимулира и разчита на партньорства, включващи и икономическите оператори. 

Фокусът ще бъде върху изграждането на работеща и изпълнена със съдържание и капацитет структура на Регионалните съвети за развитие. Те ще са и основните двигатели на процеса за идентифициране на най-значимите проекти за районите.

Вече е ясно, че  шестте района от ниво NUTS 2 се запазват до 2027 г. и няма да има никаква промяна.

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково и 57 общини. Районът обхваща западната половина на обширната и равна Горнотракийска низина, южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от Родопите.

Площта на района е 22 365.1 кв. км или 20.1% от територията на страната, а населението е около 1.542 млн. човека, с което районът се нарежда на второ място у нас след Югозападен район. Това е добра основа за развитие на селското стопанство и индустрията. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

Южният централен район за планиране се намира в южната част на България. В северната си част граничи със Северния централен район, а главното било на Стара планина представлява природна северна граница на района, която е и пречка за активни връзки със Северна България; на юг граничи с Република Гърция и Република Турция, което дава възможност за развитие на крайгранични проекти; на изток граничи с Югоизточния район за планиране, а на запад - с Югозападния район за планиране.

Релефът е изключително разнообразен. Областите Кърджали и Смолян са разположени в планините, а останалите съчетават високи планински вериги с низини с обработваема земя. Релефът предполага сериозни различия в климата на отделни части на района.

Развитието на туризма в района има все по-голямо значение за икономиката и заетостта.

Южният централен район има много важно географско положение. Тук се кръстосва пътят от Запад на Европа за Истанбул с пътищата от Свищов -Троян - Оловдив и Русе.

Районът е богат на различни природни изкопаеми, почвите благоприятствуват развитието на висококачествен тютюн, ранни зеленчуци, памук, грозде и други.  Специфичният климат в задбалканските полета заедно с почвите и производствения опит на населението правят района основен производител на маслодайната роза и други маслодайни етерични култури. Водите на река Марица и много от нейните притоци се използуват за напояване.

По запаси и дървен материал района е на първо място у нас. Най богати пасища има в Велинградско, Девинско, Смолянско и Чепеларско. На базата на цветните метали, добивани в района и на внасяните черни метали от Югозападния район, както и на метали, внасяни в чуюбина, в района се развива машиностроенето, и то като ръководен отрасъл. Химическата промишленост е друг основен отрасъл. С химическата си продукция районът заема първо място в страната. Наличието на въглища, варовици, електроенергия, дървесина благоприятствува развитието на химическата промишленост в Димитровград, Стара Загора, Кричим, Белово, Велинград и други. Строителната промишленост се модернизира. Голям тласък за разширяването на тази промишленост дава разгърналото се строителство в района, както и наличето на много и разнообразни строителни суровини - варовик, гипс, азбест, трас и перлит. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във