Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С нова наредба определят ползването на „Стартъп виза“

Министърът на икономиката ще издава, удължава и отнема удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект.

С Наредба на Министерския съвет се определят условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп

виза”. Тя се разработва съгласно чл. 24п, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България и вече е публикувана за обществено обсъждане, съобщиха от икономическото министерство.

Основната цел на „Стартъп виза"-та е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България по процедура.

С допълнението на чл. 24п от Закона за чужденците се дава възможност за продължително пребиваване да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците. Това може да стане, ако имат издадено от Министерството на икономиката удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен "Стартъп виза". Другото условие е след издаване на визата за дългосрочно пребиваване да са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, и които притежават не по-малко от 50% от капитала на фирма, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението.

Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга.

“Стартъп  виза” се издава от министъра на икономиката

Удостоверението предоставя възможност на чужденци да започнат и развият проект, предвиждащ извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност в страната, и е основание за получаване на разрешение за продължително пребиваване по чл. 24п, ал. 1 от Закона за чужденците.

С новата Наредба към министъра на икономиката се създава Експертен съвет, като консултативен орган. Той ще дава становище по представени проекти, кандидатстващи за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, както и по искания за внасяне на промени в одобрени проекти. Експертният съвет включва заместник-министър на икономиката (председател) и заместник-министър на образованието и науката. С по един представител участват Държавната агенция за научни изследвания и иновации, Патентното ведомство,  представител на академичната общност, определен от БАН и двама представители на  юридически лица с нестопанска цел, обединяващи и имащи пряко отношение към  стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране.

В проектонаредбата се отбелязва, че при необходимост и в зависимост от насочеността на конкретния проект, председателят на Експертния съвет може да привлича към работата му външни експерти в съответната област, без право на глас при оценка на проектите. Заседанията на Експертния съвет ще се свикват при наличие на постъпили заявления за  издаване на удостоверение.

За издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, чужденецът подава по електронен път в Министерството на икономиката заявление по образец. Експертният съвет извършва оценка на представената информация по шест критерии.

Експертният съвет може и да откаже издаване на удостоверение

за проекти, които не отговарят на изискванията за допустимост или са получили оценка на представената информация по критериите оценка по-ниска от 12 точки. Предвидено е заместник-министърът на икономиката и/или заместник-министърът на образованието и науката от състава на Експертния съвет да могат да налагат вето за издаване на удостоверение.
Заявлението и приложените към него документи се разглеждат в срок от 14 дни, след подаване на заявлението.

Всички издадени удостоверения се вписват в електронната база данни на Министерството на икономиката.

Удостоверението може да се отнеме

с мотивирана заповед на министъра на икономиката. Това се случва когато:
- се установи, че за издаването на удостоверението чужденецът е заявил неверни данни и/или не е уведомил Министерството на икономиката за промените в данните и обстоятелствата по чл. 11 в 7-дневен срок от настъпването им;
- създаденото в изпълнение на проекта търговско дружество е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е в производство по ликвидация;
- в рамките на последните 12 месеца затрудненията или невъзможността за извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност продължат.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във