Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 37.5 млн. евро подкрепят големи проекти на стратегически инвеститори

Предприетите мерки за насърчаване на инвестициите са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията, съобщиха от Министерството на икономиката. 

В тази връзка се дадоха някои допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чието обществено обсъждане приключи. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37.5 млн. евро в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите.

Предложени бяха промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за привличане на значими инвеститори), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

Отпуснати бяха допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16.5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на  публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (по чл. 22д с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези фирми се разкриват общо 1095 работни места. 

С решения на Министерски съвет е одобрено сключването на договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по три инвестиционни проекти през октомври от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. за:

-  предоставяне на средствата в размер до 2 109 092 лв. с ДДС на община Шумен за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост във връзка с прилагане на мярката по чл. 22 б от ЗНИ за изпълнение на инвестиционния проект „Увеличение на производствения капацитет на „Алкомет“ АД и повишаване на производствената ефективност“ - Шумен. Инвестицията е в размер на 27 млн. лв., ще бъдат разкрити общо 33 нови работни места.

- предоставяне на средствата в размер до 1 093 136 лв. с ДДС на община „Марица”, област Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура, публична общинска собственост във връзка с изпълнение на инвестиционния проект на „Балкан Агрикалчарал“ ООД за изграждане на „Производствена и складова база за преработка и складиране на плодове и зеленчуци“, община „Марица”. Инвестицията е за 29 240 000 лв. и ще се разкрият 31 нови работни места.

- предоставяне на средствата в размер до 9 908 687.64 лв. от бюджета на Министерството на икономиката, в периода 2020-2023 г., за изпълнението на договори за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ  със следните дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти, с издаден сертификат за клас инвестиция: „Удуърд България“ ЕООД, София - юни 2017 г.; „Олива“ АД, Кнежа, област Плевен - юли 2017-а; „Витте Аутомотив България“ ЕООД, Русе - януари 2018-а; „Одело България“ ЕООД, Пловдив - юни 2018-а; „ВиЕмУеър България“ ЕООД, София - февруари 2019-а; „Акронис България“ ЕООД, София - май 2019-а; „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, Ловеч - юни 2019-а; „Карготек България“ ЕООД, София - август 2019-а; „Роберт Бош“ ЕООД, София - август 2020-а. Деветте дружествата изпълняват инвестиционни проекти с общ размер на инвестициите 191.05 млн. лв. по които са разкрити 2349 нови работни места.

Министерството на икономиката проучва възможностите за използване на различни европейски фондове за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на  проекти, които да бъдат финансирани със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност; Насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства.

 

Проекти за 717.7 млн. лева

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 24 проекта, на обща стойност 717.7 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3432 нови работни места. В това число за 14 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във