Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

С МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ БИЛБОРД ПАЗИ ПОЗИЦИИ

Ясната визия за бъдещето определено привлича инвеститорите. А когато тя е съчетана с конкретна програма за действие и съответно е подсигурена с необходимите средства, компанията става атрактивна и търсена.
След реализираното през миналата година първично публично предлагане (IPO) Билборд АД стана първото дружество от рекламния бранш, чиито акции се търгуват на БФБ-София. Това направи компанията по-разпознаваема сред инвеститорите. То й позволи да затвърди конкурентните си предимства и да изгражда имиджа си сред инвеститорите, както и сред сегашните и бъдещите потребители на предлаганите от компанията и от дружествата от групата стоки и услуги. А през тази година й позволи набиране на финансов ресурс, необходим за реализиране на стратегията за развитие на дружеството.
Билборд е основана през 2001 г., а основните сфери на дейност на компаниите в групата са дигитален широкоформатен печат, офсетов печат, изграждане и поддържане на рекламни съоръжения, както и комплексни решения в областта на външната и интериорната реклама. Пазарният дял на фирмата в широкоформатния печат в България се оценява на 40%, а този в офсетовия - на около 15 на сто. Билборд е представител на семейния бизнес, като най-голям дял в капитала на дружеството - 28%, притежава Васил Генчев. Стефан Генчев и Калин Генчев държат по 20% от акциите с право на глас, а Венета Генчева 12 процента. Оперативното ръководство се осъществява от съвет на директорите, в който Стефан Генчев е изпълнителен директор, чийто председател е Калин Генчев, а Румен Радев - заместник-председател и независим член.
Билборд има мажоритарно участие в: Дедракс ООД и ДиПиЕс България ООД, в които делът му е по 60%, в Моушън Артс и Ними Софт ООД държи по 51%, а в ИнСтор Медия ООД и Дигитал Принт ЕООД съответно по 50 и 100 процента.
Проектите
Мениджърите на Билборд предвиждат общият размер на инвестициите до края на тази година да достигне 11.6 млн. евро, от които собственото участие ще възлиза на 3.7 млн. евро. Разработваните от дружеството проекти са в три основни направления - широкоформатен дигитален печат в София, широкоформатeн дигитален печат във Варна чрез дъщерното дружество Дигитал Принт ЕООД и офсетов печат във Варна посредством дъщерното дружество Дедракс ООД.
За проекта в София са предвидени 2.2 млн. евро, от които 400 хиляди са собствени средства. Инвестициите включват закупуване и внедряване на нови печатни технологии за 3D печат, на машини за увеличаване на капацитета на UV печат и текстилен печат, както и на специализирано оборудване за автоматизация на довършителните работи (рязане, лепене, биговане и др.).
Инвестициите в широкоформатен дигитален печат ще се осъществят посредством изграждане на нова печатна база. Общият размер на предвидените средства в това направление е 1.1 млн. евро - изцяло собствени средства.
Билборд възнамерява да осъществява офсетова печатна дейност във Варна чрез дъщерното си дружество Дедракс ООД на обща територия с базата на дигиталния печат. В това направление са предвидени 3.1 млн. евро, от които 400 хил. евро собствени средства. Към момента се уточнява какъв машинен парк е необходим, а предвижданията са базата за офсетовият печат да започне да функционира в края на 2008 година.
Проектите в морския град ще се реализират в обособена нова печатна база с обща площ 5466 кв. м, където 336 кв. м са заделени като търговска площ. Базата се намира в бизнес център Bee Garden. Общият размер на необходимите инвестиции за придобиването и за довършителните работи ще достигне 5.2 млн. евро. Билборд, в качеството си на едноличен собственик на капитала на Дигитал Принт ЕООД, предоставя на дъщерното си дружество заем в размер на 5 млн. лв. при годишна лихва в размер на ОЛП плюс добавка от три процентни пункта и срок на издължаване до 31 декември 2009 година.
Другият голям проект на Билборд е в Костинброд. Компанията ще инвестира 100.706 млн. лв. през двугодишния период, предвиден за изграждане на нова печатна база за листов и ролен печат от Хиитсет ЕООД, което е 100% нейно дъщерно дружество. Собственикът ще инвестира 11% от общия размер на капитала, необходим за инвестиционния проект, а останалите 89% от средствата Хиитсет и Билборд ще осигурят чрез банкови заеми.
През юли Българската агенция за инвестиции издаде сертификат за инвестиция клас А на проекта. През 2008 г. е предвидено изготвянето на пълна проектна и техническа документация и ще започне изграждането на необходимата инфраструктура.
Бъдещето
Ще използваме борсата и за бъдещите ни инвестиционни проекти, заяви Калин Генчев след символичното биене на първата камбана на БФБ на 20 февруари. Компанията на този етап ще се развива самостоятелно и няма да търси стратегически партньор или инвеститор.
В момента предприятието работи с пълния си капацитет, а след реализирането на инвестициите поръчките ще се изпълняват за значително по-кратък срок, отколкото сега. Билборд ще използва набраните до момента средства, за да финансира своята бизнес програма, за оборотни средства и за частично рефинансиране на съществуващи задължения.
Новите 7.5 млн. бр. акции от увеличението на капитала на Билборд АД ще бъдат въведени за търговия на 17 септември (сряда) на Неофициален пазар на акции, сегмент А.

КАРЕ
През второто тримесечие на 2008 г. Билборд АД запазва устойчив темп на нарастване на приходите от продажби във всички основни сектори на дейността си.
Съгласно неконсолидирания финансов отчет на дружеството в края на юни нетните му приходи от продажби възлизат на 6.537 млн. лв. (ръст от 36%), финансовите приходи са в размер на 11 хил. лв. и общо постъпленията от дейността са 6.548 млн. лева. Реализираната нетна печалба за периода е 1.160 млн. лв., което представлява ръст от 164% спрямо първото полугодие на 2007 г., когато тя е била 439 хил. лева. Само през второто тримесечие са отчетени приходи от продажби в размер на 4.009 млн. лв. и нетна печалба от 904 хил. лева.
Дружеството осъществява значителна част от дейността си чрез дъщерни дружества. До 30 юни приходите от продажби на продукция, стоки и услуги за тях са 1.58 млн. лв., а разходите от сделки със свързани лица са в размер на 330 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във