Банкеръ Weekly

алтернативи

С мирис на (много) пари

Вече три месеца след началото на 2013-а, покрай грижите около продажбата на БДЖ - Товарни превози, ВМЗ - Сопот, БФБ-София и Централен депозитар, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) не смогва да изготви отчета за дейността си през миналата година. Не че има какво толкова да отчита, но все пак редът си е ред...


В края на март дочакахме обаче Плана за работа на Агенцията за приватизация за оставащите девет месеца от 2013-а. Ще напомним, че в края на декември миналата година АПСК работеше по списък от 21 мажоритарни пакета на дружества с над 50% държавно участие в капитала им и с пакети от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала на други търговски дружества. Агенцията разработва приватизационни проекти за около половината от тези фирми. Но за реализацията на някои от тях все още съществуват правни проблеми, свързани със собствеността им, а при други процедурите зависят от действия и решения, които следва да бъдат извършени от други ведомства, поясниха представители на агенцията. А някои са предлагани неколкократно за продажба, но до сделки не се е стигнало.


Списъците съдържат и още 69 търговски дружества с под 50% държавно участие в капитала им (т.нар. миноритарни пакети). На тях обаче не могат да се възлагат много надежди - за продажба или за акумулиране на значителни суми от сделки с тях. Причината е, че две трети от тези пакети представляват много малка част от капитала на тези фирми - под 10% от книжата с право на глас, което пък ги прави неатрактивни за инвеститорите.


Има още една голяма група компании с проблеми. Поради реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела остава блокирана продажбата на миноритарното държавно участие в капитала на още 33 дружества.


След промените в Закона за приватизация агенцията разполага и със 78 обекта - имоти, които са частна държавна собственост и са предложени за приватизационна продажба от различни областни управители. Агенцията ще извършва поетапна подготовка за продажбата на тези, към които инвеститорите проявят интерес. Към края на 2012 г. са открити процедури за приватизация на 48 такива обекти.


Резерви могат да се намерят и в т.нар. забранителен списък. В него са включени още 176 търговски дружества, определени като важни за икономиката на страната. Не са малко привържениците на тезата, че част тях могат да бъдат извадени от този списък и да бъдат успешно приватизирани.


Ръководството на Агенцията за приватизация обаче се подсигурява и с уговорката, че вероятно ще се получи забавяне на процедурите през 2013 г. заради парламентарните избори през май и необходимото след това време за съставяне на правителство. Въпреки това агенцията предвижда да сключи 30 приватизационни продажби през тази година.


Приоритетите

в дейността на приватизационната агенция през 2013 г. са два. Естествено, първият е довършването на сделката за продажба на дяловото участие на Холдинг Български държавни железници ЕАД в капитала на БДЖ - Товарни превози ЕООД. От агенцията вече обявиха, че се актуализира и оценката на ВМЗ ЕАД - Сопот, и до месец може да започне нова сделка за раздържавяване на завода. С приватизацията на всяко от тези дружества могат да се решат не само техните проблеми, но и проблеми в съответния бранш. В този смисъл не бива продажбата им да бъде отлагана, ако държавата иска да ги спаси.


За всички вече е ясно, че продажбата на БДЖ - Товарни превози е част от пакета от необходимите структурни реформи за оптимизиране на дейността на Холдинг Български държавни железници ЕАД. С парите, които ще се вземат от новия собственик, се очаква да се гарантира запазване на дейността на компанията майка, като се осигурят инвестиции за развитието й, а също и на дъщерните й фирми.


И ситуацията около ВМЗ - Сопот, вече е на ръба. Вече няма накъде да се отстъпва предвид тежкото финансово състояние на оръжейния завод и пред заплахата той да изпадне в несъстоятелност. Отново не достигат средствата за плащане на възнагражденията. Трудно се осигуряват и поръчки, за да бъдат натоварени мощностите. Не е на последно място съображението, че дружеството е основното място, което осигурява заетост на хората в региона. Така че бързата приватизационна процедура за ВМЗ може да помогне и за решаването на проблемите - погасяване на задълженията, запазване целостта и продължаване на дейността на дружеството, а оттам и поддържане на социалните му функции. Според критиците на този подход обаче самата сделка няма да донесе големи приходи на държавата, а си струва тя да си запази този бизнес, който има перспективи и за следващите години.


Важен проект е и приватизацията на АДИС ЕООД

Въпреки че то не фигурира в звездния списък, очакват се добри финансови приходи от сделката. Сред другите бисери в програмата на агенцията са Военно издателство ЕООД - София, ВМТ ОрбитаАД, Аудиовидео Орфей ЕАД - София, както и държавното участие в капиталa на БФБ-София АД и Централен депозитар АД, и на някои други фирми.


От списъка на неподлежащите на приватизация дружества в края на миналата година бяха изключени още Национална агенция Музика ЕООД - София, и Пловдивски панаир - Пловдив АД.


И през 2013 г. Агенцията за приватизация ще продължи да използва възможностите на търговската система на БФБ-София за провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове като метод за продажбата предимно на пакети акции/дялове от дружествата с под 50% държавно участие в капитала, става ясно от програмата й. Управляващите от ГЕРБ не бяха големи фенове на този начин на раздържавяване с мотива, че така не може да се договарят условията по сделката с инвеститорите.


Прогнозите са през тази година от приватизационни сделки


да бъдат събрани общо 160.3 млн. лева

Основната част от тези парични средства се очакват от успешни приватизационни сделки за вече описаните АДИС ЕООД, Военно издателство ЕООД, ВМЗ ЕАД и БФБ-София АД, която се продава заедно с Централен депозитар АД.


От продажби на мажоритарни и миноритарни пакети, за част от капитала на които се допуска плащане с компенсаторни инструменти, се очакват и плащания в непарични платежни средства.


Планираните парични постъпления от следприватизационен контрол през 2013 г. са в размер на 6 млн. лв., в това число приходи от редовни падежи (плащания), издадени в полза на АПСК изпълнителни листове и сключени спогодби за разсрочване на вземанията.


Естествено, за да се получат планираните средства, трябва да се направят и някои разходи за дейностите по приватизация и следприватизационен контрол през 2013-а. За тях във фонда за покриване на подобни харчове са предвидени 4 223 500 лева.


По правило тези средства се разходват за материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол. Тук се включват: изготвяне на правни анализи; приватизационни оценки и информационни меморандуми; осъществяване на консултации и експертни становища от външни фирми; процесуално представителство, както и разходи за държавни и съдебни такси, извършвани във връзка със съдебни дела, страна по които е АПСК и други.


В общата сума на разходите са включени и средства за публикуване на решения и обяви на агенцията съгласно Закона за приватизация, за маркетингови дейности, в това число за публикации и реклама във всекидневници и специализирани издания.


Ако през годината бъде извършена успешно предварителната подготовка за изчистване на правни и други проблеми, възможно е да бъдат открити приватизационни процедури и за други дружества, коментираха от Агенцията за приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във