Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С инвестиция от над 9 млн. лв „ВиК“ - Хасково ще намалява загубите

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково планира значителни инвестиции с цел намаляване на загубите и постигане на добро качество на питейните води. 

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за тази година да се увеличи от 3.524 лв./м3 с ДДС до 4.758 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена е под нивото на социална поносимост за областта - 4,97 лв./м3 с ДДС, отбелязват от КЕВР. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството трябва през периода 2022-2026 г. да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,83%, заложен в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще реализира инвестиционна програма в общ размер 9.09 млн. лв., от които 7.06 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Хасково в размер на 5.83 млн. лв.  ВиК операторът не е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, въпреки, че обособената територия вече е изцяло окрупнена и включва всички общини в обл. Хасково. Това стана след като през 2019 г. към нея бяха присъединени общините Тополовград и Стамболово, а през 2022 г. – и община Димитровград.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 7,98 м3/км/д до ниво от 6,35 м3/км/д. По този начин дружеството допълнително ще подобри устойчивото водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи.

Прогнозите в бизнес плана показват, че през 2022 г. дружеството ще увеличи потребената електроенергия с 13,7%, в сравнение с 2020 г. Причината за това е присъединяването на община Димитровград към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Допълнителен фактор за това е и въвеждането в експлоатация на ПСОВ – Синапово, което през тази година ще доведе до увеличение с 48,6% на потреблението на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води, спрямо отчета за 2020-а.

С цел намаляване на разходите за електрическа енергия „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково планира производство на електроенергия за собствени нужди. Бизнес планът на дружеството предвижда през 2024-2025 г. да бъдат изградени и пуснати в експлоатация две Фотоелектрически централи - при ПС – Ябълково, с мощност 632 kWp, и при ПСОВ – Хасково, с мощност 470 kWp. Това ще позволи произведената електрическа енергия да покрива консумацията на двете съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във