Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 34% по-малко са наетите в туризма в началото на лятото

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни намаляват с 23.5 хил., или с 1.0%, спрямо края на март, като достигат 2.24 милиона. Спрямо края на първото тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.5%, „Преработваща промишленост“ - с 3.5%, и „Добивна промишленост“ - с 2.9%.

Най-голямо увеличение пък е регистрирано в дейностите със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.0%.

В сравнение с края на юни 2019 г. наетите намаляват със 111.5 хил., или с 4.7%. Най-голямо намаление има в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 48.8 хил., "Преработваща промишленост" - с 31 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 12.8 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6 хил.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 34.9%, „Операции с недвижими имоти“ - със 7.4%, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7.2%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за април е 1 323 лв., за май -1333 лв., и за юни - 1355 лева.

През второто тримесечие средната заплата e 1337 лв. и нараства спрямо първото тримесечие с 1.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ - със 7.9%, и „Образование“ - със 7.0%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.6%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.9%, а в частния - с 5.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 3270 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2287 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2105 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 647 лева; „Други дейности“ - 903 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 973 лева.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във