Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ръст в промишлеността и сектора на услугите

През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година, съобщава Националният статистически институт.

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващите три месеца. През януари средното натоварване на мощностите е с 1.3 пункта над нивото от октомври 2017 г. и достига 76.8%, но с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности. Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През януари 2018 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва приблизително нивото си от декември 2017 година. Анкетата регистрира леко влошаване в оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила са основните пречки за развитието на дейността, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им въздействие. По отношение на продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ остава приблизително на нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в мненията на търговците на дребно както за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и за обема на продажбите през последните три месеца. Същевременно обаче очакванията им относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават Факторите „конкуренция в бранша“, „недостатъчно търсене“ и „несигурна икономическа среда“ продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. Относно продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Услуги 

През януари 2018 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 4.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги (фиг. 16 от приложението). Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността в сектора, въпреки че е отчетено намаление на негативното им влияние. По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във