Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Рентата намалява в някои региони на страната

Нивите с по-голяма площ естествено предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани от арендаторите.

Дружествата със специална инвестиционна цел са сред най-големите собственици на земеделска земя у нас. Към края на декември миналата година "Агро Финанс" АДСИЦ притежава земеделски парцели с обща площ от 138 571 декара. Акционерното дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано от Комисията за финансов надзор,  развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи (секюритизация на недвижими имоти *). Дружеството може да придобива и новоизграждащи се и завършени сгради – жилищни, индустриални, стопански, както и части от такива сгради. Цената на придобиване е определящ критерий за фирмата, като тя трябва да бъде в рамките на преобладаващите за дадена категория земи пазарни цени или по-ниска.

Инвестираните средства от дружеството са в размер на 44.007 млн. лева, като  средната инвестиционна цена на портфейла, с включени разходи, е 317.58 лева на декар. 

Към края на декември 88.35% от притежаваната земеделска земя е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район. Останалите имоти са в Южния район. Тези парцели са предпочитани заради качеството на земеделската земя и потенциала за развитие на земеделието в тях, което съответства на плановете на дружеството, отбелязват от агрофонда.

Дружествата със специална инвестиционна цел са и сред най-активните играчи на агропазара при комасацията (окрупняването на парцелите). По този начин те създават по-добри условия за механизирана обработка на земята и за развитие на модерно земеделие.

Основната дейност на "Агро Финанс" е насочена към изкупуване на парцели качествени обработваеми земи, раздробени след реституцията на малки парцели с множество собственици, и обединяването им в големи масиви на пазарен принцип, т.нар. комасация. Комасираните масиви, които предлагат възможност за по-ефективна експлоатация в сравнение с малките единични парцели, впоследствие дружеството отдава под аренда за обработка на земеделски производители или кооперации.

Най-големите парцели със земеделските земи са в областите Монтана, Плевен и Враца, в които "Агро Финанс” АДСИЦ притежава общо 85 хил. декара (61% от земеделската земя в инвестиционния портфейл на дружеството).

Самите агрофондове нямат право да обработват притежаваните от тях земи. Печалбата им идва от отдаването на ниви за обработване под наем и като аренда, платена им от различни фермери.

Към края на декември площта на отдадените под аренда и наем земи за стопанска 2020/2021 година е 132 хил. дка. или 95% от притежаваната земя. Средната договорена от агрофонда рента е в размер на 52.11 лева на декар. Тя е по-ниска спрямо сумата от земеделската 2019/2020 година, когато фермерите трябваше да плащат по 53.45 лева на декар. Вече са събрани 73% от всички вземания на тази стопанска година. 

Приоритетни за дружеството са парцелите с възможност за окрупняване. Нивите с по-голяма площ естествено предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани от арендаторите. Затова от "Агро Финанс" търсят и включва в портфейла си парцели с площ над 10 дка, с поливност, отстояние от пътя и наличие на допълнителни ограничения за ползване на имота - електропровод, водопровод, газопровод и вододайна зона.

 

Секюритизация на земеделска земя - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (земеделски земи, поземлени имоти в горски територии или имоти в урбанизирани територии, предназначени за жилищни, производствени, курортни, спортни и развлекателни функции), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и / или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във