Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Ремонтират кадастъра, имотния регистър - не много

Ремонтът на няколко закона все не свършва и не свършва, въпреки че от това не стават по-добри. Между тях е и Законът за кадастъра и имотния регистър. Със започването на парламентарния сезон започнаха и поредните поправки в него. Този път те са внесени от шефа на парламентарната Комисия по регионално развитие и местно самоуправление Любен Татарски и от председателката на правната комисия Искра Фидосова. Вероятно ще има пореден опит да бъде поправен хаосът, който цари в тази система.


Всеки пореден ремонт се мотивира с необходимостта да бъде усъвършенствана нормативна база, да бъдат ефективно актуализирани кадастралната карта и кадастралният регистър, а и обслужването на физическите и юридическите лица. Но всеки път недомислените текстове създават нови и нови проблеми на гражданите - тема, която в.БАНКЕРЪ пръв повдигна неотдавна.


В законопроекта на Министерския съвет акцентът беше поставен основно върху текстовете, които засягат кадастъра и кадастралния регистър. Имотният пак беше позабравен. На практика обаче проблеми създава именно липсата на координация и на реален обмен на данни между двете държавни институции, които основно трябва да изпълняват норматива - Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията.


А всички промени пък, които уж целят подобряване на административното обслужване с кадастралната информация, остават само на книга.


Сегашните изменения са минали ситото

единствено на Комисията по земеделието и горите преди седмица. Тя вече е внесла своя доклад.


В норматива се предлага в обхвата на кадастъра да бъдат включени данни за зони на ограничения върху поземлените имоти, произтичащи от сервитути, и за тях да се води регистър. В кадастъра трябва да намерят място и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект. Преведено на човешки език, това означава, че трябва да бъдат описани всички имоти, които са построени в подлезите или по спирките на метрото например. Всеки магазин там трябва да получи свой итендификационен номер и да бъде вписан неговият собственик.


Очевидно, тъй като държавните служби не могат да се справят с огромния брой искания за карти, променените текстове позволяват всеки, който иска да получи новите кадастрални скици за имота си, да има това право, но и да си плати. Такива случаи по всяка вероятност ще има повече в по-малките населени места, където кадастрални карти не са правени.


За неурбанизираните територии

проектонормативът предвижда кадастрална карта и кадастрални регистри да могат да се създават само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Стига да отговарят по съдържание и точност. Данните за тях ще предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Министерството на земеделието и храните. Одобрението на картата и регистрите ще става със заповед на изпълнителния директор на агенцията. За тази заповед ще бъде уведомяван министърът на земеделието и храните.


Предлага се, когато се разглеждат възражения по кадастрална карта и по вписаното в кадастрални регистри, в състава на комисията да бъдат включени представители на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите. По всяка вероятност с този текст в закона се дава възможност на държавата да защити границите на част от имотите си, тъй като голяма част от тях вече бяха нарушенислед връщането на земи на бивши собственици.


Изменения на кадастралната карта

и кадастралният регистър ще могат да се правят едва след вписване на правото на собственост в имотния регистър въз основа на изработена скица-проект.


При възстановено по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи право на собственост върху земеделски земи, включени в урбанизирани територии, нотариален акт ще се издава, след като поземленият имот бъде очертан в скица-проект. Същото се изисква и за издаване на решение за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот, когато за землището има одобрена кадастрална карта.


Предвидено е при установена непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, когато са създадени в съответствие със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, засегнатите собственици да бъдат обезщетени по реда, описан в тях.


Разширяват се възможностите за


безвъзмезден обмен на данни

както между информационните системи, включително и на търговския и на имотния регистър, така и за нуждите на ведомствата и на общинските администрации при осъществяване на техните правомощия. Официалните удостоверителни документи ще се издават за територията на цялата страна от всяка служба по геодезия, картография и кадастър. С преходните и заключителните разпоредби се правят изменения в други свързани закони. От доклада на земеделската комисия става ясно, че аграрното ведомство настоява част от текстовете в зоконопроекта да бъдат синхронизирани с разпоредбите на Закона за горите.


Разбира се, не всички депутати са били очаровани от промените .


Димчо Михалевски от БСП например е категоричен, че част от текстовете трябва да бъдат внимателно обсъдени и коригирани между първо и второ четене, тъй като крият определени рискове. Той смята, че такъв риск е предвидената възможност кадастрална карта и кадастрален регистър за неурбанизирани територии да могат да се създават само въз основа на данни от картите на възстановената собственост. В тях има изключително много грешки, убеден е той, и това може да създаде сериозни проблеми.


От Агенцията по геодезия, картография и кадастър смятат, че това негово опасение не е основателно, тъй като до тази възможност ще се прибягва единствено в случаите, когато предварителният анализ на данните от въпросните карти покаже, че те съответстват по съдържание и точност. В останалите случаи агенцията ще продължи да прилага процедурата по отстраняване на несъответствия и грешки в контактната зона на неурбанизираната с урбанизираната територия, където най-често има застъпвания. В момента агенцията извършвала и анализ по отношение на линейните обекти - пътища, канали и железопътни линии и съответно, ако няма недопустими различия за тези обекти, ще може да бъде използвана картата на възстановената собственост.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Едва в края на август правителството одобри Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през тази година и прие отчета за извършеното в това отношение миналата година. Именно в тази програма бе вписано усъвършенстване на нормативната уредба по кадастъра и имотния регистър, институционално изграждане и развитие на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Агенцията по вписванията, създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и на имотния регистър и други. Стана ясно, че до края на март са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за 1 995 425 ха, представляващи едва 17.98% от територията на страната. Очевидно сега се търси законодателна възможност част от финансовата тежест по създаването на кадастъра да бъде прехвърлена на гражданите. Според официалните данни набраната до този момент информация обхваща 6 329 624 броя недвижими имота, които представляват около 30% от общия им брой в България. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 общински центъра и 508 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи и Черноморското крайбрежие и планинските курорти.


Продължават дейностите по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на административни райони Студентски, Банкя, Искър, Нови Искър и Панчарево в Столичната община, на общинските центрове Панагюрище, Брацигово и Пещера и на други 10 населени места с обща площ 100 882 хектара.


При наличие на финансова възможност ще бъде възложено създаването на кадастрална карта и на кадастрални регистри на останалите осем административни района на София (Красно село, Възраждане, Подуяне, Слатина, Изгрев, Лозенец, Илинден и Триадица), на 26 града - общински центрове, и на други 46 землища на населени места. Общата площ на тези територии се предвижда да бъде 233 586 хектара.


Ще бъдат изработени специализираните карти и регистри на всички плажове по Черноморското крайбрежие, а на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, прилежащи езера, дюни и др.) - само на територията на област Добрич.


С програмата се предвижда Агенцията по вписванията да продължи развитието на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията, и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Предвижда се и продължаване на дейността по въвеждане на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.


Целта е да се създаде възможност официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра, и подобряване на административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и търговските дружества.
Facebook logo
Бъдете с нас и във