Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Регионалните съвети за развитие ще отсяват проектите и най-важните инвестиции

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще посети Търговище. В Областна администрация тя ще участва в стратегическа консултация във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. с представители на общините от Североизточния район. Инициативата е съвместна с Международната банка за възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение за консултантски услуги с МРРБ. Участие в срещата ще вземат представители на министерства и държавни агенции, областни управители, кметове на общини, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. Целта е те да се запознаят с новия подход за изпълнение на проекти в следващия програмен период, както и да дадат мнение за ефективно структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови, по-широки функции.

С 8% ще се увеличи бюджетът от европейските фондове, с който ще разполага България за периода 2021-2027 година. Приоритет за правителството  през него ще бъде търсенето на възможности за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните дисбаланси и увеличаване на икономическата активност, пряко обвързана с повишаване стандарта на живот на хората.

Заедно с това ке планира и промяна в Регионалните съвети за развитие, които ще се обособят като регионални структури, които да осъществяват предварителна селекция на проектите. Като регионален орган те ще имат възможността да приоритизират коя инвестиция е по-важна за населението и региона. Предвижда се регионалните съвети да предоставят писма за подкрепа на кандидат-бенефициентите по програмите за териториално сътрудничество. Експертите на Световната банка са разработили общо четири варианта за промяна на функциите и отговорностите им, които ще бъдат обсъждани на всички  стратегически консултации в страната.

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. Административен център е град Варна. Районът е с обща площ 11 852 кв. км, или около 10.7% от територията на страната. През 2009 година в района има 26 града и 555 села, разпределени в 35 общини.

Крайбрежието и град Варна са притегателни за населението от вътрешността на региона. Мястото на района в националната икономика се определя от стъкларската и порцеланово-фаянсовата промишленост, машиностроенето, зърнопроизводството, морския транспорт и туризма. Единствено в тази част на черноморския шелф на страната се добиват полезни изкопаеми.

Североизточният регион има широк излаз на Черно море. Местоположението му осигурява значителни предимства за неговото социално-икономическо развитие. Черноморската граница създава условия за развитието на морския транспорт и е важен фактор за отраслите, развиващи се въз основа на вносни суровини. Североизточната граница съвпада с държавната граница с Румъния, която е изцяло сухопътна, и засега е слабо усвоена в стопанско отношение. Тя има големи възможности за разширяването на връзките между двете страни. Все още обаче възможностите й не се използват пълноценно. През нея преминават само две шосейни и една ж.п. връзка - през ГКПП Йовково (за Меджидия) и Дуранкулак (за Мангалия и Констанца). Границата е пресечена от международния път Констанца - Варна - Бургас - Малко Търново - Истанбул.

Западната граница отделя региона от Северен централен регион. Южната граница минава по Източна Стара планина, лесно проходима е и свързва двата причерноморски региона през пролома на река Луда Камчия и проходите Ришки, Върбишки, Айтоски и Дюлински

Почвените ресурси са едно от най-съществените природни богатства на региона. Те са разнообразни, но преобладават черноземите - Добруджа и Лудогорието, които се характеризират с високо плодородие. Около 60% от поземления фонд на региона са обработваема земя.

Предимствата на Североизточния регион - транспортно-географското положение, полезните изкопаеми, местните демографски ресурси, големият дял на обработваемата земя и развитата инфраструктура, благоприятстват развитието на стопанството в региона.

Територията му има широк излаз на Черно море, като в нея се включват 51% от плажните ивици в страната. Черноморското му крайбрежие разполага с удобен и дълбок залив (Варненският), който е свързан с Варненското и Белославско eзеро чрез плавателен канал. Всичко това определя благоприятното географско положение на региона във всичките му аспекти - политически, транспортен, стопански, природен и други.

С най-голямо стопанско значение за региона е неговата източна граница, която е естествена - с Черно море. По крайбрежиеjf са построени няколко пристанища (с най-голямо значение е Варненското) и едни от най-важните индустриални предприятия. През тази граница се осъществяват връзките на България със страните от Черноморския басейн и с редица други страни от света. По крайбрежието са построени едни от най-големите морски курорти в страната - “Златни пясъци”, ”Албена”, ”Св. Константин” и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във