Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Регионални прединвестиционни проучвания ще набележат мерките за развитие на ВиК мрежите 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема действия според компетентността си да осигури за всяко населено място необходимия обхват на водоснабдяване и качество на питейната вода, отговаряща на европейските стандарти, но обръща внимание, че секторът е трайно недофинансиран, което води до редица проблеми. Една от основните причини за водните режими през лятото е намаляването на притока на водни количества, захранващи водоизточниците, което пък е следствие от продължителната тенденция на засушаване и неравномерно разпределение на валежите на територията на страната, което води до намаляване на дебита на водоизточниците.

Тъй като по-голямата част от инфраструктурата в страната е построена преди повече от 50 години, стремежът на МРРБ и на ВиК дружествата е насочен към реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа с цел намаляване на техническите загуби. Осъществява се и постоянен контрол за недопускане на нерегламентирано използване на водата, отбелязва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

За подмяна на водопроводите са необходими огромни средства, които не могат да се съберат чрез цените на ВиК услугите, тъй като ще се надвиши прагът на социалната поносимост. Затова е от съществено значение реконструкцията на системите да стане с максимално включване на грантовите средства от фондовете на Европейския съюз, коментира Аврамова.

Министърът напомня, че заедно с Габрово, Плевен, София, Търговище и Хасково, Велико Търново е една от шестте нови области, за които е изпълнено условието територията, на която ВиК операторът предоставя услуги, да съвпада с границите на административната област и за нея ще бъде изработено регионално прединвестиционно проучване с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Предвижда се да се разработи техническа и икономическа документация, която да включва: събиране и анализ на информацията за съществуващата ВиК инфраструктура и бъдещото развитие на териториите. Ще се направи оценка на възможностите за осигуряване на необходимото водоснабдяване в дългосрочен план. Ще се потърсят инвестиционните мерки за развитие на ВиК системите и съоръженията, с цел предоставяне на ВиК услугите в съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчните води, както и дефиниране на проект за финансиране от фондовете на Евросъюза. Разработките обхващат всички агломерации с над 2000 е.ж. по отношение на отвеждане и пречистване на отпадъчни води и всички населени места с над 50 е.ж. по отношение на питейните води.

В резултат на изработените регионални прединвестиционни проучвания ще се дефинират конкретни обекти, които могат да бъдат реализирани в програмния период 2021 – 2027 г. с европейско финансиране. Осигуряването на европейски средства за изпълнение на обекти в някои от населените места ще даде възможност на ВиК операторите, чрез инвестиционните си програми за капиталови разходи, да реализират в по-голям обем дейности по изграждане на ВиК мрежи и в останалите малки населени места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във