Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Регала Инвест" изкупува свои акции

Акционерите на "Регала Инвест" АД - едно от последните дружества, което стана публично и започна да продава своите акции на "БФБ-София", ще обсъждат предложението на мениджърите за обратно изкупуване на книжата му. Варненската фирма, в която част от акциите са собственост на дружества от групата "Химимпорт", стъпи на фондовия пазар през ноември миналата година и търговията с книжата й започна от 1.37 лв. за брой. Дружеството, чиято дейност е свързана със строителство и с продажба на недвижими имоти, беше учредено след преобразуването на "Инвестиционна компания Галата" АД и разделянето й на две компании. Тъй като компанията майка е публично дружество, отделената от нея фирма също придоби този статут.


Проектът предвижда "Регала Инвест" да събере най-много до 3% от общия брой на акциите, издадени от дружеството, за целия срок на изкупуване, който ще бъде до пет години. Минималната цена, която ще бъде предложена на акционерите, за да се освободят от книжата си, е 1.50 лв., а максималната - 2.40 лв. за един дял. Капиталът на дружеството в момента е разпределен в 18 428 734 акции, всяка с номинална стойност по 1 лев. Това означава, че при успех след края на тази процедура "Регала Инвест" ще притежава 552 862 от собствените си книжа.


Най-големите акционери сега са варненските "Росим" ЕООД и "С и Р" ЕООД, които владеят по 20% от капитала. Сред притежателите на акции са и няколко фирми от групата около "Химимпорт". "Централна кооперативна банка" АД има дял от 9.91%, "Холдинг Варна" АД - 15.73%, УПФ "ЦКБ - Сила" - 6.97%, и УПФ "Съгласие" - 6.98% от капитала на дружеството. Останалите акции са притежание на по-малки инвеститори.


"Регала Инвест" отчита загуба в размер на 62 хил. лв. в първия си финансов отчет като публично дружество. При този резултат, ако акционерите решат, може и да освободят от отговорност за дейността им през изминалата година членовете на съвета на директорите - Михаил Статев - председател, Надя Динчева - заместник-председател, Цанко Цаков - изпълнителен директор, Ивелина Кънчева-Шабан - изпълнителен директор, Милена Найденова и Рада Коева.


"Регала Инвест" работи основно на пазара за покупки и продажби на недвижими имоти, както и за отдаване под наем на собствени такива. Ето защо акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, характерни за пазара на такива активи. Тези инвестиции са нисколиквидни, а това означава, че имот, притежаван от дружеството, невинаги би могъл да се продаде бързо и с ниски разходи на справедлива цена. Възможни са и неблагоприятни изменения на пазарните цени. Спадът в котировките на недвижимите имоти би се отразил отрицателно върху нетната стойност на активите на фирмата. Основна част от текущите приходи на "Регала Инвест" идват от наем, който ще бъде договорен при предоставяне на имот за ползване. При това положение едно намаление на пазарните нива за ползване би повлияло отрицателно върху приходите на компанията, съответно върху нейната печалба и възвръщаемостта на инвестицията на акционерите.


 


На всяка публична компания е разрешено да събере в портфейла си повече от 3% от издадените от нея акции през една календарна година само по реда и при условията на търгово предлагане. За обратно изкупуваните акции в рамките на 3-процентното ограничение тя е длъжна да уведоми предварително Комисията за финансов надзор, както и да публикува съобщение за тези книжа по реда за разкриване на регулирана информация пред обществеността.


Общата номинална стойност на обратно изкупените акции не може да надхвърля 10% от акционерния капитал на дружеството, като то е длъжно да прехвърли акциите, надхвърлящи ограничението, в срок от три години. В противен случай то трябва да обезсили книжата, така че бройката им да падне под 10% от неговия капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във