Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разширяват икономическата зона София – Божурище

Разширява се капацитетът на икономическата зона София – Божурище. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху терен от 115 дка в местността „Матерка” край с. Гурмазово.

Имотът, застроен с 29 сгради, ще бъде внесен като непарична вноска в капитала на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД. Намира се в непосредствена близост до Икономическа зона София – Божурище и ще послужи за осигуряване на терени за инвеститори и изграждане на прилежаща инфраструктура към зоната.

Реализацията на проекта и разгръщане на пълния потенциал на зоната дава възможност за предоставяне на максимално привлекателни условия за трайното установяване на инвеститори.

Министерският съвет даде съгласието си Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, да продаде свои неоперативни имоти на Медицинския университет в града. Това са четири самостоятелни обекта в сградите на бившите АГ клиника, Гастроентерология и Паразитология.

Медицинският университет е заявил желание да придобие имотите чрез покупко-продажба. Министерството на образованието и науката не възразява да бъдат предприети необходимите действия.

С друго решение Министерският съвет даде съгласие за продажбата на недвижим имот, собственост на „Български пощи“ в Русе, който не е необходим и не се ползва за основната дейност на дружеството. Той се намира на ул. „Кула“ №2 в кв. „Долапите“ и ще бъде продаден чрез търг с тайно наддаване. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството, е част от политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите му.

Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД. От капитала на дружеството се изважда поземлен имот с площ 20 дка в землището на с. Виница, област Шумен, които се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието и храните. Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще се увеличи със стойността на имотите, от собствени средства по баланса на дружеството.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнето имущество, Министерският съвет възложи на НАП да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по осем случая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във