Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разпределят 6,3 млн. лева за развитие на селските райони

По  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 736 611 лева.

Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане близо 6,3 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получават 22-ма бенефициери. 

По  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 736 611 лв., а  2 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получат 474 875 лева. 

По подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 134 500 лв. по един проект, а  4 417 502 лв. ще се изплатят по 4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Осем проекта по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ ще получат 438 235 лв,  а по подмярка  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 48 238 лв. по един проект. 

По подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 4 проекта получават 44 534 лева. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във