Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите за пенсии са нараснали с 1,5 милиарда лева

Разходите за пенсии по бюджета на Държавното обществено осигуряване за първите осем месеца на 2021 г. са нараснали с 1,5 милиарда лева спрямо 2020 г.  Като гарант за законосъобразно и прозрачно управление на публичния ресурс на държавното обществено осигуряване, НОИ ще предоставя периодично информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Към 31 август 2021 г., общият размер на отчетените приходи е 5895,1 млн. лв., което представлява 69,3 на сто изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 320,8 млн. лв. (5,8 на сто) повече спрямо плана към август и с 656,5 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 10 521,0 млн. лв. или 70,9 на сто от заложените в плана за годината. Разходите са с 578,3 млн. лв. (5,8) на сто повече спрямо плана към 31 август и с 1 915,2 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8587,6 млн. лв., 69,6 на сто изпълнение на плана за годината и с 340,3 млн. лв. (4,1 на сто) повече спрямо плана към 31 август. Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са с 1 530,0 млн. лв. или с 21,7 на сто по-големи спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - август, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 август са в размер на 1341,3 млн. лв. или 65,8 на сто изпълнение на плана за годината и 40,3 млн. лв. (3,1 на сто) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите осем месеца на годината са с 90,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец август е 4650,2 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 59,9 млн. лв., което представлява 68,6 на сто изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,1 млн. лв. (5,4 на сто) повече спрямо плана към същата дата и с 5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 34,6 млн. лв., което представлява 59,5 на сто изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,8 млн. лв. (7,5 на сто) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4,3 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Информацията за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" сочи, че отчетените приходи към 31 август са в размер на 2,6 млн. лв., което представлява 87,2 на сто изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55,6 хил. лв. (2,1 на сто) по-малко спрямо плана към 31 август и с 964,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,2 млн. лв., което представлява 66,5 на сто изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 хил. лв. (0,1 на сто) повече спрямо плана към 31 август и с 1,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във