Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите за парникови газове дърпат „ТЕЦ Марица изток 2” надолу

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е е една от четирите електроцентрали в комплекс „Марица изток”. Тя работи с местни лигнитни въглища, добивани в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД.

"ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е на загуба в края на септември, която е в размер на 190.96 млн лева при 179.04 млн. година по-рано. Една от основните причини за реализираните загуби за периода 2014-2019 г. от фирмата са разходите за закупуване на квоти за емисии на парникови газове. От 2013 г. тези суми представляват все по-значимо перо в променливите разходи на централите, работещи с изкопаеми горива. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е поставено в неравностойно положение спрямо другите големи централи в комплекса „Марица - изток“, на които "НЕК" ЕАД заплаща разполагаемост в пълен размер на значително по-високи цени, като едновременно с това им покрива и пълния размер на разходите за закупуване на квоти за парникови газове. Разходите през деветмесечието на тази година само за въглеродни емисии възлизат на 184.77 млн. лева. Освен това има харчове за фонд „Сигурност на ЕЕС“ от 16.39 млн. и цена за достъп до електропреносната мрежа, която е в размер на 5.15 млн. лева. Общият размер само на тези разходи е 206.32 млн. лева. 

Разходите за въглеродни емисии са с 28.06% по-малко в сравнение края на септември миналата година. Благоприятен фактор беше по-ниското производство през период, но същевременно пък се регистрира ръст на борсовите цени на квотите. Отчетените ценови нива на квотите са достатъчно високи, което в съчетание с липсата на безплатни квоти срещу реализиране на инвестиционни проекти по Националния план за инвестиции през 2020 г. води до това, разходите за емисии на парникови газове да превишават разходите за въглища със 100.81 млн. лева и са с най-голямо относително тегло към общия обем разходи. 

За периода между януари и септември вложените въглища за производство са на стойност 83.96 млн. лева. Отчетено е намаление със значителните 64.68 млн. лева., което се дължи на отчетеното по-ниско производство тази година. 

Разходите за персонала също са по-малко. 

От 1 юли тази година КЕВР е утвърдил цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД ("ЕСО" ЕАД) в размер на 2.26 лв./Мвтч, която се заплаща от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и това означава още разходи през периода, възлизащи на 5.15 млн. лева за дружеството.

Финансовите му разходи в основната си част са лихви по заеми, отпуснати от едноличния собственик на капитала „БЕХ“ ЕАД. 

Рентабилността и конкурентоспособността на централата все повече зависи от състоянието на съседните енергийни пазари и възможностите за реализация на електрическата енергия. През деветмесечието участието на регулирания пазар оказва приоритетно влияние върху общите приходи на дружеството.

"ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е първият производител в България, който започна да предлага своите продукти чрез собствена онлайн платформа и предоставя в така създадения модул и статистика на продажбите, включваща реално продадено количество и средно претеглена цена от проведен търг. 

С приетите изменения в Закона за енергетиката от 1 януари 2018 г. всички сделки по двустранни договори се реализират чрез борсовата платформа "Българска независима енергейна борка" ЕАД. Участието на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в организирания борсов пазар от „БНЕБ“ ЕАД през деветмесечието на тази година формира около 4% от приходите от основна дейност на централата. Разглеждайки този пазарен сегмент от общата структура на свободния енергиен пазар у нас, следва да се има предвид, че за в бъдеще той ще има съществено значение при формиране на пазарния портфейл на централата, отбелязват от фирмата.

Таксите за пренос и достъп, които „ЕСО“ ЕАД събира за търгуваната ел.енергия на територията на страната, както и за износ, бележат умерено повишение до 10.75 лв./MВтч (увеличение с 0.51 лв./MВтч или 4.98%). Наличието на такси в подобни размери противоречи на европейските директиви за създаване на Единен енергиен пазар и на практика намалява конкурентноспособността на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на свободния пазар, коментират от фирмата. 

Действащият пазарен механизъм създава условия за неравнопоставеност между отделните производители на електрическа енергия, които въпреки въвеждането на ефективен борсов пазар не могат да бъдат преодолени без промяна в общия пазарен модел и създаване на механизми за компенсиране на различните групи производители. Тези промени са свързани с актуализиране на действащата енергийна нормативна рамка, препоръчват от ТЕЦ "Марица изток 2” ЕАД.

Отчитайки очакваните постъпления до края тази година, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД няма да има възможност да изплати на „БЕХ“ ЕАД дължимите суми по договори с компанията майка. 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във