Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Разходите на предприятията за научноизследователска и развойна дейност нарастват

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 827.6 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение с предходната година. Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) също нараства спрямо предходната година - от 0.74 на сто през 2017 г. на 0.75 на сто през 2018 година.

Нарастването на общите разходи за НИРД през 2018 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор "Предприятия", където разходите за НИРД се увеличават с 60.7 млн. лв., или с 11.4%. Сектор "Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 71.9 на сто от общите разходи за НИРД. Следва сектор "Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 22.1 на сто от общите разходи за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 5.4 на сто, а от нетърговските организации - на 0.6% от всички разходи за НИРД.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2018 г. най-голям е делът на средствата за НИРД, идващи от сектор "Предприятия" - 43%. Те нарастват спрямо предходната 2017 г. с 8.4 на сто (от 328.5 млн. лв. на 356.1 млн. лева). Спрямо 2017 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на НИРД нарастват с 12.1% (от 244.7 млн. лв. на 274.3 млн. лева).

В структурата на разходите за НИРД по области на науката през 2018 г., както и през предходната година най-голям относителен дял имат разходите за НИРД в областта на техническите науки - 57.6 на сто, или 476.9 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 17.4 на сто, или 144.0 млн. лв., и естествените науки - 14.1%, или 116.4 млн. лева.

През 2018 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 25 717 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 10.4 на сто повече в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 46.1%. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 16 499 души, което е с 9.3% повече спрямо 2017 година.

През 2018 г. основната част от научния персонал е съсредоточена във фирмите и научните институти от сектор "Предприятия" - 50.6 на сто от общия персонал, зает с НИРД (в еквивалент на пълна заетост), или 13 018 души. В организациите и институциите от сектор "Държавно управление" научна дейност осъществяват 8 177 души, което съставлява 31.8 на сто от общия персонал, зает с НИРД, през 2018 година. В сектор "Висше образование" 4 404 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 17.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във