Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Раздадоха над 8 млн. евро за околна среда и туризъм

Бенефициентите по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България - Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020, получиха договорите си за безвъзмездна финансова помощ на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

33 проекта са одобрени за финансиране по първата покана за набиране на проектни предложения. Те са на обща стойност 8 268 467,56 евро. Одобрените проекти по Програмата са насочени към различни тематични области в двете приоритетни направления - околна среда и туризъм.

14 от тях на обща стойност 4 752 968,07 евро са за проекти по Приоритетна ос 1 "Околна среда", а 19 договора на обща стойност 3 515 499,49 евро в рамките на Приоритетна ос 2 трябва да допринесат за превръщането на туризма в региона в устойчив. 25 от проектите са с водещи партньори от Република България, тези с водещи партньори от Република Турция са 8.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Валентина Върбева подчертава, че интересът към нея е много голям и доказателство за това са получените 195 проектни предложения по първата й покана на обща стойност над 11 млн. евро.

Тя изтъква, че трансграничното сътрудничество е изключително важно за развитието на региона и превръщането му в място с по-добра околна среда и условия за туризъм като същевременно спомага и за изграждането на добри междусъседски отношения.

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България - Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020 има 3 приоритетни оси, като по 2 от тях се финансират инвестиционни проекти и такива от типа "меки мерки". Третата ос е Техническа помощ и е изцяло насочена към подпомагане управлението на Програмата. С общ бюджет от 29 642 896,00 евро тя трябва да допринесе за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма.

Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 16-ти ноември 2015г. с краен срок 16-ти март 2016 г. Бюджетът на поканата е в размер на 11 028 255 евро. Поканата бе отворена за приоритетни оси 1 и 2 на програмата, като наличният финансов ресурс обхваща бюджетен период 2015 - 2017 г. В рамките на крайния срок бяха получени 195 проектни предложения.

Предстои Управляващият орган, Националният орган и Съвместният секретариат по програмата да организират обучения на партньорите по проектите със сключени договори от двете страни за тяхното изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във