Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите настояват за мерки за защита на бизнеса и хората

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага в писмо до парламентарните групи, с копие до премиера и министъра на финансите, законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на обедняването на нацията.

Работодателите настояват за регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това.

Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на юни 2022 г., при което не са предложени или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината. Некомпенсирането на свръхвисоките цени на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и обедняване на нацията, отбелязва се в писмото.

Предлагат се текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за създаване на нови параграфи в преходните и заключителните разпоредби, които да влязат в сила от 1 юли.

 „§….. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh.

(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .   

(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh.“

Работодателите искат и разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени.

„Националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на физическата доставка и възможности за управление на риска“, отбелязва се в писмото.

Предлага се и прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ.

Независимо от поетите от изпълнителната власт обещания, те не са реализирани в решения и компенсаторен механизъм за смекчаване на ефектите от извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената от КЕВР цена на природния газ за април тази година от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

„Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата му актуализация“, пише в писмото от АОБР.

Другото искане е за индексации на договорите в строителството. Работодателите настояват да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във