Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Работодателите могат да кандидатстват до 31 август по схемата 80/20

Агенцията по заетостта обявява краен срок до 31 август включително за предоставяне на всички искания за плащане и месечни отчетни документи по проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19", популярен още като мярката за запазване на заетостта 80/20.

 

От своето стартиране до момента тази мярка подпомогна близо 3 000 работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" да запазят заетостта на повече от 36 000 свои работници и служители. Така, на практика, за този бранш, засегнат в голяма степен от COVID-19 пандемията, предоставената от държавата подкрепа в комбинация с мярката 60/40 се превърна в 80/20.

Обявеният краен срок до края на август касае всички работодатели и самоосигуряващи се лица, които са одобрени за получаване на компенсация съгласно условията на проекта. 

"Обръщаме внимание, че документи, подадени след 23.59 ч. на 31.08.2021 г., няма да бъдат обект на разглеждане и няма да бъдат изплащани компенсации по тях от страна на Агенция по заетостта", отбелязват от институцията. 

Проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., а условията и редът за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет. 

Какви са изискванията за помощта

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на няколко основни изисквания, сред които са:


  • да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

  • да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.;

  • през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели - б.р).

Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се, които не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 година. Друго задължително условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване на заетостта е валидно и за работодателите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във