Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Промишленото производство у нас през ноември се повишава

Намаление има в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

По предварителни данни през ноември сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.4% в сравнение с октомври 2021 година, съобщават от Националния статистически институт.  Този растеж се наблюдава още от юни същата година.

През единадесетия месец повишение спрямо октомври е регистрирано в добивната промишленост - с 8.2%, което е добър знак след свиването на производството през септември и октомври. Повече е произведеното количество продукция в добива на въглища /+0.8%/, на метални руди /+23.7%/ и на неметални материали и суровини /+1.5%/.

Повишение има и при преработващата промишленост - с 0.7%, след свиването през октомври с 0.3 на сто. Но все пак не бива да пропускаме и факта, че има и намалено производство в някои важни икономически дейности като производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, на хартия, картон и изделия от хартия и картон, на на лекарствени вещества и продукти, на основни метали и метални изделия, на мебели, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и други. Намаление има и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6 процента.
Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството, некласифицирано другаде /с 31.1%/, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, производството на напитки, производството на изделия от други неметални минерални суровини.

Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от
оборота на цялата промишленост.

Годишни изменения

През ноември календарно изгладеният индекс4 на промишленото производство нараства с 13.2% спрямо същия месец на 2020 година. На годишна база ръст е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 48%, в добивната промишленост - с 42.3%, и при преработващата промишленост - с 5.5 на сто.
Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо същия месец на миналата година се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 62.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 50.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 22.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 16.9 на сто.

Най-голям спад е отчетен при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 28.1%, производството на напитки - с 23.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.8 на сто.

Бизнес климатът в промишлеността се подобрява

през ноември, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-умерени.
Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.
Относно продажните цени в промишлеността близое дна четвърт от мениджърите предвиждат те да се
повишат през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във