Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Промяна в управлението предвижда "Химснаб България"

Промяна в органите на управление на "Химснаб България" АД - София ще обсъди извънредното общо събрание. Акционерите му ще се съберат отново на 2 януари, тъй като то не се проведе на 17 декември поради липса на кворум.

Проектът за решение предвижда Николай Янчев Петров да бъде освободен от длъжност и отговорност като член на съвета на директорите до настоящия момент. Акционерите ще изберат и нов член на неговото място по предложение на самото заседание.

Право на глас имат всички, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери към 19 декември.

"Химснаб България" АД (старо наименование "ЕМПИ" АД), което се преобразува чрез вливане в него на няколко дружества, е с основен предмет на дейност отдаване на собствени недвижими имоти под наем, в т.ч. и на индустриални площи.

Инвестирането в недвижими имоти е консервативна и нискорискова инвестиция. Големият обем предлагане на нови и модерни логистични площи и високите критерии на наемателите поставят собствениците на по-остарелите индустриални имоти, каквито са имотите на "Химснаб България” АД, под натиск. Те са принудени да предприемат мерки за обновяване и модернизация на собствеността си, за да я направят конкурентна в настоящите пазарни условия, което пък увеличава разходите на компанията.

Тенденциите при търсенето на индустриалните имоти ще продължават да се определят от търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки и строителни материали, както и от логистичните оператори. Поради очакваното раздвижване на пазара в близките няколко години, на този етап потенциалните наематели не са склонни да сключват дългосрочни договори за наем, очаквайки алтернативите за площи под наем да се увеличат и наемите да спаднат.

Ето защо, основният фирмен риск за "Химснаб България" АД е свързан с настъпилият срив в пазара на имотите, включително и услугите по отдаване на индустриални площи под наем на територията на България, в следствие на икономическата криза. Той може да окаже влияние върху ръста на продажбите на дружеството, както и върху промяната на неговата рентабилност.

Основни акционери в "Химснаб България" АД са дружества от групата "Химимпорт".

Facebook logo
Бъдете с нас и във